หลักสูตร การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO (29 ม.ค.62)

29 มกราคม 2562


หลักการเเละเหตุผล

การแข่งขันทางการค้ากันอย่างรุนแรง ทำให้หลายๆ บริษัท เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ในการนำมาตรฐานสากลISO  ทีสามารถพัฒนาหลักประกันให้ธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ได้หลากหลายด้าน เช่น ด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ด้านความปลอดภัยอาหาร และ ด้านความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งมาตรฐานISO (International Organization for Standardization) ไม่ว่าเลขใดก็มุ่งเน้นเรื่องทรัพยากรบุคคล    ที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์กรอย่างมาก ดังนั้น การออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานISOจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นักบริหารงานบุคคลควรทราบ และทำความเข้าใจ เพื่อให้ตรงความคาดหวังของผู้บริหาร และประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้...

     +  เข้าใจ และตีความตามข้อกำหนดของมาตรฐานการ ISO (International Organization for Standardization)ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR

+  รู้และเข้าใจแนวปฏิบัติในการจัดทำหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานISO

+  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรที่เชี่ยวชาญในงานที่ปรึกษาระบบ ISOและงานจัดทำระบบงานHR

หัวข้อเรียนรู้ :

ข้อกําหนดและการตีความตามข้อกำหนดISOที่เกี่ยวข้องกับ                      

การบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบบISO9001:2015,                            

ISO14001:2015, ISO22001:2018, ISO45001:2018

การออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้   สอดคล้องกับมาตรฐานISO

แผนผังและการจัดโครงสร้างองค์กร

ใบกำหนดหน้าที่งาน หรือJob Description

Training Needsและการวางแผนการฝึกอบรมประจำปี

เกณฑ์การคัดเลือกหรือวิธีการเลือกผู้สมัครให้ตามที่ต้องการ

การสอนงานหรือ OJT

การกำหนดสมรรถนะหรือ Competency

การจัดการความรู้หรือ KM

ตัวอย่างและแนวปฏิบัติที่ได้รับความนิยมในองค์กรขั้นนำ

การเขียนเอกสารการบริหารทรัพยากรบุคคล                                       

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานISOพร้อมยกตัวอย่าง

ใบCAR (Corrective Action Request)

ใบNC (Non-conforming)

ฝึกปฏิบัติ : การเขียนเอกสารในระบบงานHR

ประเด็นที่พบบ่อย ๆ จากการตรวจประเมินเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลจากมุมมองของที่ปรึกษาISO

หลักการเเละเหตุผล

การแข่งขันทางการค้ากันอย่างรุนแรง ทำให้หลายๆ บริษัท เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ในการนำมาตรฐานสากลISO  ทีสามารถพัฒนาหลักประกันให้ธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ได้หลากหลายด้าน เช่น ด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ด้านความปลอดภัยอาหาร และ ด้านความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งมาตรฐานISO (International Organization for Standardization) ไม่ว่าเลขใดก็มุ่งเน้นเรื่องทรัพยากรบุคคล    ที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์กรอย่างมาก ดังนั้น การออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานISOจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นักบริหารงานบุคคลควรทราบ และทำความเข้าใจ เพื่อให้ตรงความคาดหวังของผู้บริหาร และประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้...

     +  เข้าใจ และตีความตามข้อกำหนดของมาตรฐานการ ISO (International Organization for Standardization)ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR

+  รู้และเข้าใจแนวปฏิบัติในการจัดทำหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานISO

+  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรที่เชี่ยวชาญในงานที่ปรึกษาระบบ ISOและงานจัดทำระบบงานHR

หัวข้อเรียนรู้ :

ข้อกําหนดและการตีความตามข้อกำหนดISOที่เกี่ยวข้องกับ                      

การบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบบISO9001:2015,                            

ISO14001:2015, ISO22001:2018, ISO45001:2018

การออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้   สอดคล้องกับมาตรฐานISO

แผนผังและการจัดโครงสร้างองค์กร

ใบกำหนดหน้าที่งาน หรือJob Description

Training Needsและการวางแผนการฝึกอบรมประจำปี

เกณฑ์การคัดเลือกหรือวิธีการเลือกผู้สมัครให้ตามที่ต้องการ

การสอนงานหรือ OJT

การกำหนดสมรรถนะหรือ Competency

การจัดการความรู้หรือ KM

ตัวอย่างและแนวปฏิบัติที่ได้รับความนิยมในองค์กรขั้นนำ

การเขียนเอกสารการบริหารทรัพยากรบุคคล                                       

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานISOพร้อมยกตัวอย่าง

ใบCAR (Corrective Action Request)

ใบNC (Non-conforming)

ฝึกปฏิบัติ : การเขียนเอกสารในระบบงานHR

ประเด็นที่พบบ่อย ๆ จากการตรวจประเมินเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลจากมุมมองของที่ปรึกษาISO

 

 

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน2ท่าน ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่าน ท่านละ3,000 บาท

ลงทะเบียน4ท่าน ขึ้นไปท่านละ2,900 บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้1ท่าน

ราคาดังกล่าว ฟรี

1)เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2)ใบประกาศผ่านการอบรม

3)อาหารเบรก2มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : 0988209929

Facebook : tesstrainingpage


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงานที่เกี่ยวข้องที่สนใจอบรม

วิทยากร


วิทยากร    :  อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 มกราคม 2562 09:00 - 16:00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3600 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 128 ครั้ง