หลักสูตร การบริหารผลงานสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน

30 ตุลาคม 2561

Performance Management for Manager and Supervisor 

การบริหารผลงานสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน (30 ต.ค.61)


       ปัจจุบันองค์กรยุคใหม่ล้วนมีระบบที่ให้ผู้บริหาร และหัวหน้างานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และบริหารผลการปฏิบัติงานร่วมกับ HR เป็นอย่างมาก ซึ่งหากทุกฝ่ายมีความเข้าใจที่ตรงกัน ย่อมจะส่งผลดีที่แท้จริงต่อการทำงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้บริหารไม่จะเป็น ฝ่ายการตลาด การขาย การผลิต การเงิน บัญชี IT หรือส่วนงานไหนๆ ล้วนจะต้องทำหน้าที่ดังกล่าวร่วมกับฝ่าย HR เสมอ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารหรือหัวหน้างานทุกๆ ฝ่าย ต้องขยายองค์ความรู้ในเรื่องหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ตนเองด้วย

         หลักสูตร Performance Management for Manager and Supervisor จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อผู้บริหารและหัวหน้างานโดยเฉพาะ ให้ได้เรียนรู้พัฒนาการล่าสุดของเรื่อง Performance Management ที่ไม่เป็นเพียง "Appraisal Form" แต่สิ่งนี้คือเครื่องมือการบริหารที่สำคัญขับเคลื่อนให้องค์กรยุคใหม่ ได้บรรลุสู่เป้าหมายทางธุรกิจ โดยทำให้เข้าใจถึง PM Cycle และปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลการบริหารผลการปฏิบัติงานเกิดผลของงานได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และทำให้เราสามารถสร้างผลงานที่เปี่ยมประสิทธิผลได้ในระยะยาว

  • Key Contents
1.แนวคิดของการนำการบริหารผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการส่งเสริม ผลักดันให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร (Introduction Performance Management Concept)
2.หลักการบริหารงานผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้มีทั้งคุณภาพและผลงานที่ดี
3.อะไรคือการบริหารผลการปฏิบัติงาน (What is Performance Management?)
4.สิ่งที่ได้จากการนำผลการปฏิบัติงานมาใช้เพื่อให้ก่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Benefits of Performance Management)
5.วัฐจักรของการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management Cycle)
6.ประเด็นสำคัญและแนวคิดเกี่ยวกับ Competency (Key Result Areas & Competency Concept)
7.กลยุทธ์ในการวางขั้นตอนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
8.กลยุทธ์การวางแผนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
9.กลยุทธ์ในการเชื่อมโยงขั้นตอนต่างๆของการบริหารผลการปฏิบัติงาน(Linkage of Performance Management System)
10.ข้อสังเกตบางประการที่จะให้การบริหารผลการปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ (Performance Management System Application)

  • Key Benefits

1.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของการบริหารผลการปฏิบัติงานและได้ทราบว่า การบริหารผลการปฏิบัติงานมีส่วนในการส่งเสริม และผลักดันการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

2.ทราบบทบาทของตนเอง ตลอดจนเป็นการสร้างผลงานของทีมเพื่อเป็นการสร้างระบบการบริหารแบบสองทาง (Two way communication)

3.จะทราบถึงกระบวนการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน สามารถประเมินผลได้ทั้งในส่วนของ KPI และ Competency และสามารถนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานไปปรับใช้ในองค์กร


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ

วิทยากร

อ.ธาดา บุญเกิด

- Senior Consultant & Project manager , HRM Consulting Co.,Ltd.

- ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล, Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd.

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 ตุลาคม 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 266 ครั้ง