หลักสูตร การบริหารการเงินและงบประมาณ สำหรับผู้บริหาร

15 พฤศจิกายน 2561

Finance and Budgeting for Manager

การบริหารการเงินและงบประมาณ สำหรับผู้บริหาร (วันที่ 15 พ.ย.61)

      การบริหารการเงิน และงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นหัวใจหลักที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นในองค์กรจริงอยู่ว่าในองค์กรมีผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเงิน และงบประมาณเป็นอย่างดีอยู่แล้ว แต่การตั้งงบประมาณของผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้บริหารจะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งบประมาณในแต่ละปีของฝ่ายที่ตนเองรับผิดชอบได้

      ผู้บริหารที่ดีจำเป็นต้องตระหนักถึงการตั้งงบประมาณให้ถูกต้อง และเหมาะสม การตั้งงบประมาณที่ดีคือการวางแผนทางการเงินอย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อให้หน่วยงานของตนสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างบรรลุเป้าหมาย แต่ละฝ่ายต้องคาดคะเนรายได้ที่เข้ามา และคาดคะเนรายจ่าย ต้นทุนต่างๆ ที่ต้องใช้ไป เพื่อนำมาใช้ตัดสินใจตั้งงบประมาณการลงทุนต่างๆ ที่เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพต่อหน่วยงานมากที่สุด

      หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียน ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรสามารถมีหลักในการวางแผนเพื่อกำหนดงบประมาณประจำปีของฝ่ายตนเองได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการบริหารเงินในโครงการลงทุนต่างๆ ประเมินโครงการลงทุนว่ามีความคุ้มค่าทางการเงินมากน้อยเพียงไร สามารถดำเนินโครงการต่อได้หรือไม่ และสามารถบริหารรายรับ รายจ่าย กำไร ต้นทุนของฝ่ายตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • Key Contents
1. ลักษณะและรูปแบบของงบประมาณ
  • ความหมาย วัตถุประสงค์ของการตั้งงบประมาณ
  • เข้าใจรูปแบบของงบประมาณต่างๆ อันได้แก่ งบประมาณฐานศูนย์ งบประมาณส่วนเพิ่ม งบประมาณตามงวดระยะเวลาและงบประมาณต่อเนื่อง งบประมาณตามกิจกรรม งบประมาณคงที่ และงบประมาณยืดหยุ่น ตามจุดประสงค์ของผู้จัดทำงบประมาณ ผ่านกรณีศึกษา
  • เข้าใจถึงรูปแบบการจัดทำงบประมาณระยะยาว และงบประมาณระยะสั้น เพื่อใช้จัดทำงบประมาณในฝ่ายตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ

2. การจัดทำงบประมาณดำเนินงาน
  • เข้าใจถึง งบประมาณดำเนินงาน ที่ใช้ในคาดการณ์ข้อมูลมูลกำไร ขาดทุนล่วงหน้า ผ่านกรณีศึกษา และ Workshop จริง โดยพิจารณาถึง ยอดขาย กำไร ต้นทุนต่างๆ
  • นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมด มาจัดทำเป็นงบประมาณกำไรขาดทุนของฝ่ายตนเอง หรือบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การจัดทำงบประมาณการเงิน
  • เข้าใจถึง การประมาณการงบประมาณการเงิน อันได้แก่งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกระแสเงินสดผ่านกรณีศึกษา และ Workshop จริง

4. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน โดยนำเอางบกระแสเงินสดโดยประมาณ มาดำเนินการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการต่างๆ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ผ่าน Workshop ให้สามารถวิเคราะห์และนำเสนอได้จริง
  • อธิบายหลักในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ในด้านการเงิน ที่สามารถนำไปใช้ประมาณการเพื่อตัดสินใจในโครงการการเงินได้จริง อันประกอบไปด้วย NPV, IRR และ Payback Period
  • Workshop เพื่อฝึกให้สามารถตัดสินใจโครงการทางการเงินได้ ผ่าน Application ใน Smart Phone (Application สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี และสามารถนำไปใช้งานเพื่อวิเคราะห์ได้)

  • Key Benefits
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจถึงความรู้เกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบของงบประมาณในรูปแบบต่างๆ เช่น งบประมาณฐานศูนย์ งบประมาณส่วนเพิ่ม งบประมาณตามงวดระยะเวลา งบประมาณตามกิจกรรม ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ การจัดทำงบประมาณในรูปแบบต่างๆ ผ่านกรณีศึกษา และ Workshop ให้สามารถจัดทำงบประมาณแต่ละแบบที่สำคัญได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เรียนรู้เทคนิคแนวคิดความเป็นไปได้ของโครงการ ทางการเงินว่าควรลงทุน หรือไม่ เพื่อนำมาจัดตั้งงบประมาณได้อย่างถูกต้อง และสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งงบประมาณเพื่อให้โครงการเหล่านั้น เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนผ่านกรณีศึกษาจริง และทำ Workshop ร่วมกัน


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานบัญชี การเงิน ฝ่ายบริหาร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วิทยากร

ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

- ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การบริหารโครงการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

- ผู่เชี่ยวชาญในคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาด ทุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- ผู้เขียนบทความ Quality Finance ในหนังสือ For Quality Management

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 พฤศจิกายน 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 649 ครั้ง