หลักสูตร การตลาดอสังหาริมทรัพย์

03 - 04 กันยายน 2561

Marketing for Real Estate

การตลาดอสังหาริมทรัพย์ : วันที่ 3-4 ก.ย.61


Key Contents

++ Day 1 ++

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รู้จักการตลาด

 • เข้าใจลักษณเฉพาะของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • เข้าใจการตลาดอสังหาริมทรัพย์ก่อนและหลังยุคดิจิทัล
 • พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายกับเพื่อเช่าต่างกันอย่างไร
 • กระบวนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และความเกี่ยวพันระหว่างแผนการตลาดกับแผนการก่อสร้างและแผนการเงิน
2. การวิเคราะห์ทางการตลาด สำหรับการพัฒนาโครงการใหม่
 • Trade Area Analysis
 • Demand Side Analysis
 • Supply Side Analysis
 • Competitor Analysis
 • ตัวอย่าง การวิเคราะห์ทางการตลาด สำหรับที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวสูง
3. Customer Insight and Project Design for Customer Value
 • การวิเคราะห์ลูกค้าและเลือกกลุ่มลูกค้าที่ได้เปรียบคู่แข่ง
 • Customer Insight Analysis การเข้าใจความต้องการและวิถีชีวิตลูกค้า
 • Value Innovation เครื่องมือในการสร้างความแตกต่างและคุณค่าที่เหนือกว่า ในระดับราคาที่แข่งขันได้
 • Workshop Project Design for Customer Value
++ Day 2 ++ 

4. Product Mix Decision - การตัดสินใจด้านการออกแบบส่วนประสมผลิตภัณฑ์ในโครงการ (จำนวน / ขนาด/ ประเภท) เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างและช่วยให้โครงการน่าอยู่ขึ้น

5. Pricing Decision - การตัดสินใจด้านการกำหนดราคา
 • เข้าใจโครงสร้างต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
 • วิธีการกำหนดราคา โดยใช้ต้นทุนเป็นฐาน
 • วิธีกำหนดราคา โดยใช้กำลังซื้อของลูกค้าเป็นฐาน
 • วีธีกำหนดราคาโดยใช้คู่แข่งเป็นฐาน
6. การวางแผนและตัดสินใจในการใช้บริษัทบริหารงานขาย
 • เปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อย ของการขายเอง กับ ใช้บริษัทบริหารงานขาย
 • การตัดสินใจเลือก บริษัทบริหารงานขายประเภทค่างๆ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
7.การออกแบบช่องทางการขายและการสื่อสารการตลาด (Customer Touch Points)
 • การกำหนดเป้าหมาย และ KPI ของการสื่อสาร และการขาย
 • การออกแบบ Customer Touch Points ให้สอดตคล้องกับ เป้าหมายในการสื่อสารและการขาย แต่ละช่วง
8. Sharing Experience - แบ่งปันประสบการณ์และตอบคำถาม โดยแขกรับเชิญนักการตลาดที่ทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร นักการตลาด บุคคลทั่วไปและผู้ที่ให้ความสนใจ

วิทยากร

ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล

- อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

03 - 04 กันยายน 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

14,900 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 498 ครั้ง