หลักสูตร การจัดซื้อยุคใหม่ในโลกดิจิทัล

11 ตุลาคม 2561

Purchasing 4.0 (วันที่ 11 ต.ค.61)

การจัดซื้อยุคใหม่ในโลกดิจิทัล


      ในภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นประกอบกับตลาดที่ซบเซา ทำให้บริษัทและหน่วยงานทั้งหลายต่างให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนมากขึ้น แนวทางการสร้างกำไรให้กับองค์กรในปัจจุบันจึงหันมาให้ความสำคัญกับการบริหารงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและรักษากำไรให้กับองค์กร การบริหารงานจัดซื้อไม่เป็นเพียงงานที่เรียนรู้จากประสบการณ์ จากการลองผิดลองถูก ซึ่งอาจเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับองค์กรได้ การบริหารงานจัดซื้อทุกวันนี้มีทฤษฎี หลักการ แนวทาง ที่สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้จริงและเห็นผล

      ซึ่งหลักสูตรนี้จะทำได้เห็นและเข้าใจถึงคุณค่า บทบาทหน้าที่ของงานจัดซื้อ เข้าใจว่าสินค้าและบริการที่จัดซื้อนั้นมีเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งส่งผลต่อการคัดเลือกผู้ขายและวิธีการบริหารการจัดซื้อ สามารถจำแนกสินค้าและบริการเป็นกลุ่มๆ เพื่อสามารถวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม มีมุมมองในการบริหารผู้ขาย ซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มคนที่สำคัญที่สุดต่อผลงานของฝ่ายจัดซื้อและเตรียมการวางแผนสำหรับงานจัดซื้อในยุคดิจิทัลซึ่งเป็นความท้าทายในการทำธุรกิจ

  • Key Contents
1.คุณค่าของงานจัดซื้อต่อองค์กร
2.บทบาทหน้าที่ ที่ไม่ใช่แค่การจัดซื้อจัดหา
3.ผลวิจัยมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อฝ่ายจัดซื้อ
4.เครื่องมือในการวัดคุณค่าของงานจัดซื้อที่มีต่อองค์กร
5.เป้าหมายของสินค้าและบริการที่ต่างกัน และประโยชน์ของการจำแนกเป้าหมาย
6.การแบ่งกลุ่มสินค้าและบริการด้วยโมเดลต่างๆ พร้อม Workshop (กรุณานำเครื่องคิดเลขมาด้วย)
7.กลยุทธ์ในการบริหารสินค้าและบริการในแต่ละกลุ่ม 8.ประโยชน์ของความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขาย และวิธีการสร้างความสัมพันธ์
9.การบริหารผู้ขาย (Supplier Relationship Management)
10.รูปแบบความสัมพันธ์กับผู้ขาย และการจัดกลุ่มผู้ขาย
11.การเปลี่ยนแปลงของงานจัดซื้อในยุคดิจิทัลในมิติต่างๆ
12.ความท้าทายของงานจัดซื้อในยุคดิจิทัล

  • Key Benefits
1.เพื่อเข้าใจคุณค่า บทบาทหน้าที่ของงานจัดซื้อที่มีต่อองค์กรและวิธีการวัดคุณค่า
2.เพื่อทราบแนวทาง วิธีการในการจัดกลุ่มสินค้าและบริการ และวางกลยุทธ์ในการบริหารได้อย่างเหมาะสม
3.เพื่อให้เข้าใจประโยชน์และวิธีการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ขาย
4.เพื่อให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของงานจัดซื้อที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเตรียมการรับมือได้


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบุคคล บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ

วิทยากร

คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์

- AAdv. C.P.S., Adv. Cert. SCM (ITC), CIPS International Advanced Certificate Holder

- กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท แกรนด์สยาม จำกัด ประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน (เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

11 ตุลาคม 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 845 ครั้ง