หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่ต้องรู้ในงานบริหารธุรกิจ

21 กันยายน 2561

กฎหมายแรงงานที่ต้องรู้ในงานบริหารธุรกิจ (วันที่ 21 ก.ย.61)


  • Key Contents
1. Update กฎหมายแรงงานใหม่ - คดีแรงงานใหม่ ที่ควรรู้

2. รู้ไว้ใช้เป็น : กฎหมายแรงงาน - เครื่องมือสร้างความสำเร็จในองค์กร
• ภาพรวมกฎหมายแรงงาน ความสำคัญของกฎหมายแรงงานต่อองค์กร
• หลักการ แนวความคิดในการบังคับใช้กฎหมายแรงงาน และการบริหารจัดการตามกฎหมาย
• แรงงานสัมพันธ์เพื่อการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
• ตัวอย่างคดีสำคัญที่เกิดจากข้อพิพาทแรงงานในองค์กร
• กรณีศึกษาก่อนเรียนรู้

3. กฎหมายแรงงานที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการธุรกิจ
• กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจในเรื่องที่สำคัญ เช่น การทำเอกสารการจ้างงาน วันหยุด วันลา การบอกกล่าวล่วงหน้าการเลิกจ้าง การลาออก ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม การจ้างเหมา ค่าแรงงาน ฯลฯ
• ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา และคดีที่เกี่ยวข้อง

4. กรณีศึกษา : แนวปฏิบัติที่เหมาะสม
• วิเคราะห์ เรียนรู้ปัญหาข้อพิพาทแรงงานจากกรณีศึกษาเพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม
• Shared Knowledge จากกรณีศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ

  • Key Benefits
1.เพื่อให้เข้าใจความสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารควรรู้

2.เข้าใจเรื่องการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในแง่มุมของกฎหมายแรงงาน

3.เรียนรู้ข้อกฎหมายที่สำคัญต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารคน บริหารแรงงาน

4.เข้าใจและใช้กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน และผลตอบแทนเป็น 5.Share ประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษาจริง ทั้งในกรณีทั่วไป และในกรณีที่เป็นคดีความ
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ

วิทยากร

ผศ.ดร.โสภณ เจริญ

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ประนีประนอมข้อพิพาทแรงงาน สำนักงานศาลยุติธรรม ที่ปรึกษาพัฒนามาตราฐานแรงงาน กระทรวงแรงงาน

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 กันยายน 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 502 ครั้ง