หลักสูตรวุฒิบัตร “Advanced Business Analysis” รุ่นที่ 2

20 เมษายน - 09 พฤษภาคม 2562

การดำเนินธุกิจภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเป็นเรื่องยากและท้าทาย เนื่องจากสภาวการณ์ต่างๆ ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว ทั้งในแง่ลูกค้า คู่แข่งทางธุรกิจ และสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการวิเคราะห์ที่ดีและต่อเนื่อง เพื่อการตัดสินใจได้อย่างไม่ผิดพลาดให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของตนให้เกิดทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้ครบทุกคนในทุกหน่วยงานให้เกิดการเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร “Advanced Business Analysis” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาต่อเนื่องจาก หลักสูตร Business Analysis ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จจนมาถึงบัดนี้กว่า 70 รุ่นแล้ว


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ทางการบริหารการจัดการขั้นสูงขึ้นในด้านต่างๆ และสามารถแข่งขันให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านการวิเคราะห์การเเข่งขันที่ดีและต่อเนื่อง เพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการต่อยอดให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความสามารถทางการวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศเเละต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในขั้นสูงขึ้น


เนื้อหาการอบรม

1. Consumer 4.0: Understanding and Analysis

(การวิเคราะห์และเข้าใจผู้บริโภค 4.0)

2. Social Media Marketing

(เรียนรู้และเจาะลึกการใช้โซเชียลมีเดียในการทำการตลาดออนไลน์)

3. Competitive Advantage Analysis

(การวิเคราะห์ความได้เปรียบการแข่งขัน)

4. How to Create New Business Model

(การเรียนรู้วิธีการสร้างแบบจำลองธุรกิจใหม่)

5. Analysis of Economic Trend and Its Impact to Business

(การวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อธุรกิจ)

6. Profitability and Cost Analysis

(การวิเคราะห์ต้นทุนและกำไรทางธุรกิจ)


" อบรมตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. - 9 ก.พ. 2562 (3 วัน/สัปดาห์)

ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี เวลา 18.00- 21.00 น.

และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น."


*ค่าธรรมเนียมอบรม 21,900 บาท


หลักสูตรนี้เหมาะกับ ผู้ประกอบการ พนักงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ


การประเมินผล ผู้ที่ผ่านการอบรมจะต้องเข้าอบรมตามชั่วโมงที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน จึงจะผ่านเกณฑ์การรับวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไปที่สนใจ

วิทยากร

อาจารย์ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช

อดีตผู้อำนวยการนิวมีเดียและอีคอมเมิร์ชบริษัทเอ.อาร์ อินฟอร์เมชั่นแอนด์พับลิเคชั่น จำกัดดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผศ.ดร.มนชยา อุรุยศ

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ.นวพร บุศยสุนทร

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา

ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง สื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน รัฐสภาสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมตวันนา สุรวงศ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 เมษายน - 09 พฤษภาคม 2562 นอังคาร พฤหัสบดี เวลา 18.00-21.00 และ เสาร์ เวลา 9.00-16.00

จัดโดย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 022186237

ค่าธรรมเนียม (FEE)

21900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 411 ครั้ง