หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 69

20 มิถุนายน - 07 กรกฎาคม 2561

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้เข้าใจหลักคิดในการวิเคราะห์ทั่วไป และเข้าใจหลักและแนวคิดการวิเคราะห์ทางธุรกิจ

- เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์ธุรกิจได้ในทุกๆระดับ ตั้งแต่สภาวะทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การแข่งขันทางธุรกิจ จนถึงการวิเคราะห์ด้านการเงิน และการตลาดขององค์กร

- เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อนำมาสู่การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจมืออาชีพต่อไปป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจมืออาชีพต่อไป


คำแนะนำหลักสูตร

เข้าใจหลักคิดในการวิเคราะห์ทั่วไป และเข้าใจหลักและแนวคิดการวิเคราะห์ทางธุรกิจต่อไปป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจมืออาชีพต่อไป


วันที่จัดงาน

20 มิ.ย. - 7 ก.ค.  2561

อบรมวันพุธ,ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

และวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น


หัวข้ออบรมสัมมนา

- การวิเคราะห์เศรษฐกิจ Macro Economic Analysis

- การวิเคราะห์ธุรกิจ Business Analysis

- การวิเคราะห์การแข่งขัน Competitive Analysis

- การวิเคราะห์ทางการเงิน Financial Analysis

- การวิเคราะห์ด้านการตลาด Marketing Analysis

- การวิเคราะห์การลงทุน Investment Analysis


วิทยากร

อ.ธนเดช  มหโภไคย

-ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้

-กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนลรีเสริช คอร์ปอเรชั่น

-กรรมการ บมจ. ไทยบริการอุสาหกรรม 

ดร.อิสริยะ  สัตกุลพิบูลย์

อาจาร์ยประจำคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.นวพร  บุศยสุนทร

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน

ดร.ทรรศนะ  บุญขวัญ

อาจาร์ยคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผศ.ดร.โสภณ  ขันติอาคม

อาจาร์ยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.มนชยา  อุรุยศ

อาจาร์ยประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัย

อ.ณรงค์เวทย์  วจนพานิช

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

อ.ธนเดช มหโภไคย


อ.นวพร บุศยสุนทร


อ.ณรงค์เวทย์ วจนพานิช


ผศ.ดร.มนชยา อุรุยศ


ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ


ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์


ผศ.ดร.โสภณ ขันติอาคม
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมตวันนา สุรวงศ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 มิถุนายน - 07 กรกฎาคม 2561 อบรมวันพุธ,ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น

จัดโดย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 025593638

ค่าธรรมเนียม (FEE)

18900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 990 ครั้ง