หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 70 (Business Analysis)

01 - 15 กันยายน 2561

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ -

1. เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้เข้าใจหลักคิดในการวิเคราะห์ทั่วไป และเข้าใจหลักและแนวคิดการวิเคราะห์ทางธุรกิจ

2. เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์ธุรกิจได้ในทุกๆระดับ ตั้งแต่สภาวะทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การแข่งขันทางธุรกิจ จนถึงการวิเคราะห์ด้านการเงิน และการตลาดขององค์กร

3. เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อนำมาสู่การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจมืออาชีพต่อไปป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจมืออาชีพต่อไป


วันที่จัดงาน
20 มิ.ย. - 7 ก.ค. 2561
อบรมวันพุธ,ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.
และวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น


หัวข้ออบรมสัมมนา
1. การวิเคราะห์เศรษฐกิจ Macro Economic Analysis
2. การวิเคราะห์ธุรกิจ Business Analysis
3. การวิเคราะห์การแข่งขัน Competitive Analysis
4. การวิเคราะห์ทางการเงิน Financial Analysis
5. การวิเคราะห์ด้านการตลาด Marketing Analysis
6. การวิเคราะห์การลงทุน Investment Analysis
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

อ.ธนเดช มหโภไคย

-ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้
-กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนลรีเสริช คอร์ปอเรชั่น -กรรมการ บมจ. ไทยบริการอุสาหกรรม
ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์

อาจาร์ยประจำคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ.นวพร บุศยสุนทร

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

อาจาร์ยคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผศ.ดร.โสภณ ขันติอาคม

อาจาร์ยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผศ.ดร.มนชยา อุรุยศ

อาจาร์ยประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยอ.ณรงค์เวทย์ วจนพานิช

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมตวันนา สุรวงศ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

01 - 15 กันยายน 2561 อบรมวันพุธ-พฤหัส เวลา 18.00-21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 025593638

ค่าธรรมเนียม (FEE)

18900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 199 ครั้ง