หลักสูตรพัฒนาบุคคลกรในบริษัท องค์กร Inhouse ฟรี (ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม,ความปลอดภัยในการทำงาน

01 - 30 มิถุนายน 2562

ในปี2562นี้ทางPDCA Training Centerมีความประสงค์ที่ต้องการทำCSRและประชาสัมพันธ์ หน่วยงานเราให้......บริษัทฯที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ

จึงต้องการสนับสนุนวิทยากรเข้าไปอบรมให้ภายในองค์กรแบบ In Houseโดยไม่คิดค่าตอบแทนวิทยากร ในการบรรยาย ทำกิจกรรม ซึ่งเราจะขอสนับสนุนค่าเดินทางและค่าอุปกรณ์ เท่านั้น ตั้งแต่วันที่1 - 30มิถุนายน2562เท่านั้น

ในหลักสูตร

  • ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม
  • คัมภีร์หัวหน้างาน
  • ความปลอดภัยในการทำงาน
  • ปฐทพยาบาล
  • วิทยากรในสถานประกอบการ (Train The Trainer)
  • หรือหลักสูตรอื่นๆที่หน่วยงานท่านต้องการคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ สมาคม สโมสร

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ปณต  คอนทองและทีมวิทยากรจาก PDCA Training Center

ผู้เชีายวชาญด้านการเรียนรู้เชิงรุกสถานที่อบรม (VENUE)

Inhouse(ภายในบริษัท)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

01 - 30 มิถุนายน 2562

จัดโดย

PDCA Training Center
เบอร์ติดต่อ : 0949918999

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 484 ครั้ง