หลักการบริหารโครงการ การกำหนดและวางแผนโครงการ

13 มีนาคม 2562

Project Management - Definition and Planning

หลักการบริหารโครงการ การกำหนดและวางแผนโครงการ (13 มี.ค. 62)    การบริหารจัดการทรัพยากรที่เรามีอยู่ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมใดๆ ในปัจจุบัน มักต้องเตรียมแผนบริหารโครงการ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย ให้สัมพันธ์กันกับระยะเวลา (Time) ในการดำเนินงาน งบประมาณทั้งหมดของโครงการ (Cost) ตลอดจนการทำให้โครงการบรรลุขอบเขตของเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ (Scope Goal) ดังนั้นการบริหารโครงการจึงมีความแตกต่างจากการบริหารงานตามปกติทั่วไปหลายประการ หลักสูตร หลักการบริหารโครงการ การกำหนดและวางแผนโครงการ เหมาะสำหรับผู้บริหารโครงการ หัวหน้างาน ผู้จัดการ ที่ต้องการเพิ่มทักษะการบริหารโครงการ การวางแผนโครงการ การดำเนินงาน จนถึงการควบคุมโครงการให้เกิดประสิทธิผลKey Contents

    1. แนะนำเกี่ยวกับ Project Management กับบริหารที่มีประสิทธิภาพ ท่านจะเรียนรู้ถึงแนวคิดการบริหารโครงการ ประเภทของการบริหารโครงการ ลักษณะของงานโครงการ (วัดความคืบหน้าได้ง่ายและไม่สามารถวัดความคืบหน้าได้ง่าย) วงจรชีวิตของงานโครงการ ผลสำรวจของงานโครงการ รวมถึงบทบาทและทักษะของผู้จัดการโครงการเพื่อทำให้โครงการสำเร็จ
    2. การแบ่งการบริหารโครงการเป็น 5 Phase ท่านจะทราบเทคนิคการบริหารโครงการอย่างเป็นขั้นตอน โดยการทำแผนโครงการ (Plan) ตารางเวลา (Schedule) การควบคุม (Control) ให้เกิดความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ
    3. การเริ่มโครงการ (Project Definition) ท่านจะเรียนรู้การกำหนดปัญหา เขียนเป็นข้อความ กระบวนการในการบริหารโครงการ การเลือกผู้จัดการโครงการ การกำหนดเป้าหมายและตั้งเป้าหมายแบบ SMART เป้าหมายเชิงปริมาณและวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อการการแปลงเป้าหมายสู่การวางแผนโครงการ เพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงได้
          • Problem Statement
          • Project Management Process
          • Project Manager Selection
          • SMART Goal Setting
          • Goals and Objectives
          • Project on Firm Value
    4. การวางแผนโครงการ (Project Planning) ท่านจะเรียนรู้กระบวนการวางแผนด้านขอบเขตของงาน การวางแผนกิจกรรมและเวลาของโครงการ และการวางแผนด้านงบประมาณทางการเงิน รวมถึงเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนโครงการ เพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้
          • ข้อมูลจำเป็นในการวางแผนโครงการ (Input Process Output)
          • เครื่องมือในการวางแผนโครงการ
              - Work Breakdown Structure (WBS)
              - Linear Responsibility Chart (LRC) 
    5. การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling) ท่านจะเรียนรู้รูปแบบกระบวนการโดยคำนึงถึงลำดับก่อน-หลัง การแบ่งงานตามประเภทต่างๆ เพื่อให้การบริหารโครงการง่ายขึ้น และเสร็จตามกำหนด
          • Process Base
          • Task Base
          • Function Base
    6. ความสำเร็จหรือล้มเหลววัดได้จากเป้าประสงค์ 3 ด้าน (Scope – Cost - Time) ท่านจะเรียนรู้แนวทางการบริหารงบประมาณที่ขึ้นอยู่กับขอบเขต ราคา เวลา ให้เกิดความสัมพันธ์สู่การทำโครงการที่มีประสิทธิผล
          • 2 รูปแบบในการจัดทำงบประมาณ
               - การทำงบประมาณแบบบนลงล่าง (Top-down Budgeting)
               - การทำงบประมาณแบบล่างขึ้นบน (Build-up Budgeting)
          • ต้นทุนการบริหารโครงการ
     7. การจัดกำหนดการ และควบคุมโครงการ (Agenda Base and Control) ท่านจะได้แนวทางการจัดกำหนดการให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ และการควบคุมโครงการให้ได้ตามแผนทั้งกรอบของเวลา จนถึงงบประมาณให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
     8. การใช้หลักการของ Critical Chain นำมาประยุกต์ในการควบคุมโครงการสมัยใหม่ ท่านจะเข้าใจวิธีการ Critical Chain มาใช้สำหรับการวางแผนเวลาในแต่ละกิจกรรม โดยมีการเผื่อเวลาให้ถูกที่ ถูกกิจกรรม และการตัดเวลาโดยกฎหัวแม่มือ (Rule of Thumbs) เพื่อการสร้างโอกาสในการทำโครงการ
Key Benefits

1. เรียนรู้บทบาทหน้าที่ ทักษะของผู้บริหารโครงการ เพื่อการบริหารโครงการที่ทรงคุณค่าเปี่ยมคุณภาพ
2. เข้าใจแนวคิด ทฤษฎี เทคนิคการบริหารโครงการด้วยกระบวนการ 5 Phase ที่เป็นระบบ และวิธีการบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผล
3. สามารถวางแผน ดำเนินงาน และจัดลำดับงานในโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
4. สามารถนำเครื่องมือการวางแผน ดำเนินงานโครงการ มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักบริหารโครงการ หัวหน้าโครงการ

วิทยากร

ผศ.ดร. วิพุธ อ่องสกุล

- คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถานันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ผู้เชี่ยวชาญและและที่ปรึษาทางด้านการวิเคราะห์โครงการ การบริหารโครงการ และปรับปรุงกระบวนการทำงาน

- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

13 มีนาคม 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 475 ครั้ง