สุดยอดนักสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมืออาชีพ (Professional Recruiter)

25 ตุลาคม 2561

"การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร"  ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญเนื่องจากการคัดเลือกและว่าจ้างคนที่ใช่เข้ามาร่วมงานได้ จะช่วยให้ได้คนทำงานที่สร้างผลงานเช่นที่คาดหวังได้ พร้อมกับมีแนวโน้มที่จะทำงานอย่างยาวนานเนื่องจากการมีคุณสมบัติทั้งที่เป็นความรู้ ทักษะและพฤติกรรมการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร แต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างมีประสิทธิผลนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่นักสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการทำงานด้านนี้หลายอย่าง หลักสูตรหนึ่งวันนี้ มีคำตอบที่เพียงพอสำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่การเป็น  "นักสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมืออาชีพ(Professional Recruiter)"


หัวข้อการเรียนรู้  :


PART 1 : กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์กรชั้นนำ

        ++ กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์กรชั้นนำ

        ++ ปัญหาในงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์กรของท่านและแนวทางแก้ไข

Part 2 : การวิเคราะห์อัตรากำลังและบริหารกำลังคน

        ++ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน (Workforce Planning)

        ++ ความสำคัญของการวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)

        ++ เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่นิยมใช้ในองค์กรต่าง ๆ เช่นการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis)

        ++ การบริหารกำลังคนกรณีคนขาด (Shortage) และคนเกินกว่าความต้องการ (Surplus)

Part 3 : เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกให้ได้คนที่ "ใช่" อย่างได้ผล 

        ++ รูปแบบการสัมภาษณ์ที่นิยมนำมาใช้เพื่อคัดเลือกบุคลากร

        ++ เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Interview)

        ++ เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงสมรรถนะ (Competency-based Interview)

        ++ การตั้งคำถามสัมภาษณ์และกำหนดเกณฑ์วิเคราะห์คำตอบผู้สมัครงาน

Part 4 :  Recruitment-related aspectsที่Recruiterต้องรู้

        ++ กฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการจ้างงาน

        ++ การจัดทำโปรแกรมรับขวัญพนักงานใหม่ (On-boarding) ที่มากกว่าการปฐมนิเทศ (Orientation)

        ++ การพัฒนาและบริหารผลงานน้องใหม่ 

Part 5 : การสรรหาเชิงรุกและการสรรหาในโลกการทำงานยุค 4.0

        ++ การสรรหาเชิงรับ (Passive) และการสรรหาเชิงรุก (Proactive)

        ++ กรณีศึกษาและแนวทาง 8 อย่างการของสรรหาเชิงรุกที่ได้ผล

        ++ To do list เพื่อปรับปรุงงานให้เป็นงานสรรหาเชิงรุก

Part 6 : คุณสมบัติของProfessional Recruiter ที่ทุกองค์กรต่างพึงประสงค์  

        ++ คุณสมบัติของProfessional Recruiter ที่ทุกองค์กรต่างพึงประสงค์       

          ++ แนวทางการพัฒนาตนเองให้เป็นProfessional Recruiter


วิธีการเรียนรู้  :  

- บรรยายอย่างย่อและซักถาม

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

- ฝึกปฏิบัติจริง

- บทบาทสมมติพร้อมคำแนะนำ

- การบ้านนำส่งหลักอบรม

 

ผู้เข้าอบรม  :

- เจ้าของธุรกิจขนาด SME

- HR Manager/Supervisor

- HRD

- Recruiter

 

=== จัดอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม  2561   เวลา 09.00-16.30 น.  สถานที่ โรงแรมเซนต์เจมส์-สุขุมวิท 26 ===


ค่าบริการอบรมหลักสูตร :  3,400.-บาท/ต่อท่าน  (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,638.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,536.-บาท)

สำรองที่นั่ง/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :
คุณสุธาสินี (อ้น)  โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631
ไลน์ไอดี ptccontact    หรือที่อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com

ดูรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

- เจ้าของธุรกิจขนาด SME - HR Manager/Supervisor - HRD - Recruiter

วิทยากร

1.) อาจารย์ ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังและบริหารกำลังคน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการสัมภาษณ์คัดเลือกบุคลากร

2.) อาจารย์ ศุภภัทรวริศรา  เกตุสุนทร  

วิทยากรและที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์-สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 ตุลาคม 2561 09.00-16.30 น.

จัดโดย

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0896776047

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3400 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 409 ครั้ง