สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ

26 มิถุนายน 2562

Formulating Marketing Strategies

สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ (26 มิ.ย. 62)   การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นหัวใจสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนั้นทุกองค์กรควรมีการพัฒนาศักยภาพของนักการตลาดที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนทำให้สินค้าหรือการบริการขายได้และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง อีกทั้งสร้างผลกำไรให้กับองค์กร

   หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักการตลาดหรือผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาด เพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand พร้อมทั้ง Update กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่Key Contents

ช่วงเช้า โดย อ.วิทยา จารุพงศ์โสภณ

1. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด

  ท่านจะเรียนรู้คำถามที่พบบ่อยของนักการตลาดยุคใหม่ แนวโน้มการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า

    • Marketers’ Frequently Asked Questions

    • What are the main trends in marketing?

    • Value-driven Marketing

2. กระบวนการสร้างกลยุทธ์การตลาด

  ท่านจะทราบถึงมุมมองทางการตลาดแบบ B2B vs B2C วิธีการเสนอขายอย่างเป็นขั้นตอน ลักษณะการบริการที่โดดเด่นด้วยการใช้ (7’p’s.) เพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเป้าหมายขององค์กรอย่างยั่งยืน

   • B2B vs B2C Perspective

   • Total offering

   • Distinctive Characteristics of Services (7’p’s.)

3. กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

  ท่านจะเรียนรู้หลักการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่า กระบวนการตลาดเชิงกลยุทธ์ กลไกทางการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีแผนรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้

4. กลยุทธ์การเพิ่มระดับความพึงพอใจ

  ท่านจะเรียนรู้มาตรฐานกลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารจัดการ การบริการ รวมถึงเครื่องมือสำหรับการติดตาม และวัดความพึงพอใจของลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

   • Tools for Tracking and Measuring Customer Satisfaction

   • Complaints and Suggestions

   • Customer Satisfaction Survey

   • Ghost shopping

   • Lost customer analysis

5. กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเก่าเพิ่มลูกค้าใหม่

  ท่านจะทราบเทคนิคการบริหารจัดการฐานลูกค้า (Big Data) แนวทางในการรักษาลูกค้าเก่าให้คงอยู่อย่างยาวนาน เกิดการบอกต่อ และการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่

6. กรณีศึกษากลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว

  ท่านจะเข้าใจกลยุทธ์การตลาดโดยนำผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงนำกรณีศึกษาจากองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนมาเป็นตัวอย่างเพื่อการวางแผนทางการตลาดทั้งในระยะสั้นจนถึงระยะยาว


ช่วงบ่าย โดย คุณสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์

1. ตีแตก!! กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand

  ท่านจะเรียนรู้ Positioning ในการเป็นเจ้าของตำแหน่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไร และน่าเชื่อถือในใจลูกค้า รวมถึงขั้นตอนในการวาง Positioning อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ถอด!! บทเรียนเชิงกลยุทธ์จากกูรูด้านการตลาดของโลก

  ท่านจะได้รับเคล็ดลับกลยุทธ์ทางการตลาดในมุมมองโลก จากกูรูหรือผู้เชี่ยวชาญการตลาด ที่จะทำให้สามารถนำไปปรับใช้กับกระบวนการทำงานได้

3. Update!! กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ (Modern Marketing)

  ท่านจะทราบถึงการวางแผนภายใต้แนวความคิดเดียวกัน โดยใช้เครื่องมือการสื่อสาร (Tools) ที่หลากหลาย การสร้าง Brand Positioning และแนวทางสื่อสารทางการตลาดแนวใหม่

4. กรณีศึกษาการทำตลาดเชิงกลยุทธ์

  ท่านจะได้เทคนิคการทำตลาดเชิงกลยุทธ์จากกรณีศึกษาของวิทยากรที่มาแชร์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาแผนการตลาดให้เหมาะสมกับองค์กรKey Benefits

1. สามารถวิเคราะห์การแข่งขันทางการขายการตลาดเบื้องต้นได้

2. สามารถวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของตนเองได้

3. สามารถนำกลยุทธ์ทางด้านการขายและการตลาดต่างๆ ไปปรับใช้ในของธุรกิจของตนเองได้
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักการตลาด ผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้ด้านการตลาด และผู้ที่สนใจ

วิทยากร

อ.วิทยา จารุพงศ์โสภณ

- ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ คราฟท์ จำกัด และ บริษัท ยูไนเต็ดพัลพ์แอนด์เปเปอร์ จำกัด (ประเทศฟิลิปปินส์)

- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจคุณสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์

- อายุน้อยร้อยล้าน ที่ปรึกษาธุีกิจออนไลน์ร้อยล้าน

- ผู้ก่อตั้ง Vcommerce ซึ่่งเป็นธุรกิจด้าน E-Commerce ในยุคเริ่มแรกของเมืองไทย


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 มิถุนายน 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 262 ครั้ง