ศิลปะการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย

29 สิงหาคม 2562

The Art of Negotiation and Persuasion for Sales

ศิลปะการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย (29 ส.ค. 62)


        หลายต่อหลายครั้งที่นักขายรวมถึงฝ่ายสนับสนุนการขายมีความรู้ในตัวสินค้า และมีทักษะในการนำเสนอสินค้าเป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถปิดการขายได้ หนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้บุคคลเหล่านั้นไม่ประสบความสำเร็จในการปิดการขายก็คือ การขาดทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรอง เพื่อให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากการใช้สินค้าและบริการ ผลที่ตามมาคือไม่สามารถที่จะสร้างยอดขายได้ จากสาเหตุดังกล่าวจึงเป็นที่มาของหลักสูตร "ศิลปะการโน้มน้าวใจและการต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย"
         ทางสถาบันได้ทำการพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อต้องการพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจลูกค้าและการเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างความสำเร็จในการนำเสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ผู้ที่ทำงานด้านการขาย การตลาด ผู้สนับสนุนงานขาย ผู้ประสานงานขาย รวมถึงผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นในการติดต่อกับลูกค้า โดยเนื้อหาของการอบรมสัมมนานั้นจะเน้นให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาได้เรียนรู้หลักการที่สำคัญทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติในการโน้มน้าวใจ และเจรจาต่อรองกับลูกค้า เพื่อความสำเร็จในการทำงานอย่างแท้จริง


Key Contents


     - เทคนิคการเปิดใจลูกค้าก่อนการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรอง
ท่านจะได้รับเทคนิคต่างๆ ในการเปิดใจ โน้มน้าวใจ เจรจาต่อรองกับลูกค้าก่อนการขายสินค้าและการให้บริการ

    - หลักในการโน้มน้าวใจลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ
ท่านจะได้เรียนรู้ถึงหลักในการโน้มน้าวใจลูกค้า "ชักชวนให้เห็นดีเห็นงามหรือให้โอนอ่อนตาม" ให้ประสบความสำเร็จ

     - เทคนิคการโน้มน้าวใจลูกค้า เพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย
ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการโน้มน้าวใจคู่เจรจาเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ด้วยการหักล้างสิ่งที่เสียด้วยเป็นประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย

     - การหาประเด็นที่ใช้ในการโน้มน้าวใจ เพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย
ท่านจะได้เรียนรู้ถึงการหาประเด็นที่เหมาะสมในการโน้มน้าวใจ ผลดี ผลเสียของคู่เจรจาและตอบอย่างไรให้เป็นเรื่องเล็กน้อย เพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย

     - หลักในการเจรจาต่อรอง
ท่านจะได้เรียนรู้ถึงหลักในการเจรจาต่อรองนั่นคือ "การแก้ไขข้อขัดแย้ระหว่าง 2 ฝ่ายหรือมากกว่า เพื่อให้เกิดความยินยอมและความเข้าใจที่ตรงกัน นำไปสู่ทางออกอันเป็นที่น่าปรารถนา เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม"

     - เทคนิคการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคการเจรจาต่อรองในแบบต่างๆ 4 รูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็น ชนะ : ชนะ, ชนะ : แพ้, ชนะ : แพ้, แพ้ : แพ้ - เทคนิคการล้วงข้อมูลของคู่เจรจาต่อรอง ท่านจะได้เทคนิคในการล้วงข้อมูลของคู่แข่งเจรจาต่อรอง เริ่มขบวน เจรจาต่อรองตั้งแต่ก่อนการเจรจา ระหว่างเจรจาจนถึงการปิดเจรจา

     - เทคนิคการต่อรองไม่ให้หลังชนฝา
ท่านจะได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการเจรจาอย่างไร? ไม่ให้หลังชนฝา

     - Workshop "เทคนิคการล้วงข้อมูลของคู่เจรจาต่อรอง"Key Benefits 


     - เรียนรู้หลักการที่สำคัญในการโน้มน้าวใจลูกค้า เพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย


     - เรียนรู้หลักในการเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างความสำเร็จและความประทับใจในการติดต่อกับลูกค้า

     - เรียนรู้ถึงเทคนิคต่างๆ ในการถาม เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของลูกค้าและคู่เจรจา

     - เพิ่มโอกาสของความสำเร็จในอาชีพงานขายและเจรจาต่อรอง


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักขาย นักเจรจาต่อรองหรือผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรอง และผู้ที่สนใจ

วิทยากร

อ.ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเจรจาต่อรอง การขาย และการตลาด

- ที่ปรึกษาองคืกรชั้นนำภาครัฐและเอกชน


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 สิงหาคม 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 489 ครั้ง