ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

27 กุมภาพันธ์ 2562

Excellent Supervisory Skill

ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน (27 ม.ค. 62)


เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึง บทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมาย และวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บทบาทและเทคนิคที่ผู้นำ ผู้จัดการ ผู้บริหารขององค์กรควรรู้ ด้วยศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนแบบต่างๆ ที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี ตั้งแต่การบังคับบัญชา สั่งงาน มอบหมายงาน การสื่อสาร และการควบคุมงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน บริหารคน รวมถึงศิลปะและคุณลักษณะของการเป็นผู้บริหารที่ดี


Key Contents

1. ศิลปะการบริหารจัดการ ท่านจะเรียนรู้แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ผ่านกรณีศึกษา เข้าใจความต้องการและความคาดหวังในการทำงาน การสร้างคุณค่าเพื่อตอบสนองเป้าหมาย การสร้างความสำเร็จในการบริหารงานซึ่งเกิดจากการใช้ต้นทุนที่คุ้มค่า แนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วย 8 Wastes รวมถึงเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ

    • หลักคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงการทำงาน

    • ความเข้าใจเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

    • การวางแผน ติดตามงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน

    • เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ

             - ECRS

             - Visual Control

             - Poka - Yoka

             - 5 Whys + 1 How

2. ศิลปะการนำองค์กร ท่านจะเรียนรู้ถึงคำว่า "ผู้นำหรือหัวหน้างานที่แท้จริง" ควรมีบทบาทอย่างไร โดยเริ่มต้นจากตนเอง ทำยังไงให้ทีมอยากทำตามด้วยวิธีการบริหารคนด้วยใจ ผ่านทฤษฎีต่างๆ เช่น ทฤษฎีแรงจูงใจ(FIA), อิทธิบาท 4, SRM Model for Communication เป็นต้น อีกทั้งเทคนิคการสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อสร้างแรงจูงใจ

     • ความเข้าใจพฤติกรรมของทีมงาน การนำคนแบบต่างๆ

     • การนำ 4 บทบาท (การให้คำปรึกษา/การโค้ช/การสอนงาน/การจัดการ)

     • เทคนิคการมอบหมายงาน

     • การค้นหาและพัฒนาทีมงานให้เป็นผู้นำ

     • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

3. ศิลปะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ท่านจะเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาด้วยการสร้างทางเลือกที่หลากหลาย เทคนิคการระดมสมองสู่การหาข้อสรุปในการปฏิบัติงาน รวมถึงการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล

     • การวิเคราะห์สถานการณ์ ความเข้าใจเรื่อง ประเด็น ปัญหา และวิกฤต

     • การวิเคราะห์ และสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา

     • เทคนิคการระดมสมองเพื่อการตัดสินใจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ


Key Benefits

1. ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

2. เรียนรู้ถึงศาสตร์และศิลปะการบริหารจัดการ ศิลปะการนำองค์กร ศิลปะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

3. สามารถเข้าใจเทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายงาน การสื่อสาร และการพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. สามารถนำเครื่องมือหัวหน้างานยุคใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ตรงตามเป้าหมายขององค์กรสู่การเป็นหัวหน้างานหรือผู้บริหารที่เปี่ยมประสิทธิผล

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน, ผู้บริหาร และบุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ

วิทยากร

อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์

- ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาระบบคุณภาพ การจัดการเชิงยุทธศาสตร์

- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุยทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 313 ครั้ง