ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่ความเป็นมืออาชีพ...การบริหารการประชุม

29 มิถุนายน 2562

09.00 - 10.30การเสริมสร้างความเข้าใจระดับ "ยุคใหม่ / มืออาชีพ"

                                          -ความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ - ระดับผู้ช่วยผู้บริหาร 

                                          -เคล็ดลับ (ต้นทุน) มาตรฐานประจำอาชีพ

                                          -การค้นหาโอกาสความก้าวหน้าของอาชีพอย่างยั่งยืน

10.30 - 10.45พักเบรก

10.45 - 12.00แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม"ด้านบุคลากร"

                                          -ศักยภาพระดับยุคใหม่ / มืออาชีพ

                                          -สรุป"ทฤษฎีคุณค่า"ความสำเร็จของอาชีพอย่างยั่งยืน

                                          -กลยุทธ์การบริหารงานเพื่อประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร

12.00 - 13.00พักเที่ยง

13.00 - 14.30แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม"การบริหารการประชุม"

                                          -วิเคราะห์การบริหารวงจรการประชุมที่เกิดประสิทธิผล (5วงจร)

                                          -บทบาทหน้าที่ของ"ผู้จดบันทึก"

14.30 - 14.45พักเบรก

14.45 - 15.45หลักการและเทคนิค

                                          -การบันทึก และการเขียนรายงานการประชุม

15.45 - 16.00 Q & Aและ สรุป

 

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

 

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอไร้ซ์ สุขุมวิท ซ.26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 มิถุนายน 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1912509,062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 57 ครั้ง