รับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างไรให้ถูกจุดและตรงใจ (Professionally Dealing with Customer Complai

30 เมษายน 2562


หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

Professionally Dealing with Customer Complaint
รับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างไรให้ถูกจุดและตรงใจ


ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า หลายๆ องค์กร ทั้งธุรกิจประเภทจำหน่ายสินค้าและธุรกิจบริการ ทั้งเอกชนและหน่วยงานรัฐ ยังประสบปัญหากับการที่บุคคลากรในส่วนต่างๆ ที่ต้องพบปะติดต่อกับลูกค้า ยังไม่สามารถรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลเช่นนี้ หากบุคคลากรขององค์กรไม่สามารถรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าได้ถูกจุดและตรงใจ อาจนำธุรกิจเข้าสู่สถานการณ์วิกฤติได้ เนื่องจากลูกค้ายุค4.0 อาจสื่อสารเหตุการณ์ความไม่พอใจไปบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งอาจลุกลามไปถึงสื่อรายใหญ่ๆ และท้ายที่สุดก็จะนำไปสู่ความเสียหายต่อธุรกิจทั้งในแง่ของภาพลักษณ์และผลประกอบการได้

ด้วยเหตุนี้ หลายๆ องค์กรจึงได้หันมาให้ความสำคัญกับการสร้างความประทับใจในการให้บริการลูกค้าในทุกส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กร ตั้งแต่ส่วนงานขาย ไปจนถึงฝ่ายประสานงานจัดส่งสินค้า/บริการ หรือแม้แต่ Call Center ทุกส่วนต่างต้องพัฒนาการบริการในส่วนงานของตนให้เป็นเลิศ เพราะงานบริการเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถรับรู้และสัมผัสได้ด้วยใจ ดังคำที่กล่าวไว้ว่า การบริการที่ดีนั้น ผู้ให้บริการต้องมีจิตใจที่เป็นนักอาสา ที่อยากบริการ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของลูกค้าด้วยใจ การแสดงออกมาทั้งกาย วาจา และสื่อทางใจ จะทำให้ลูกค้ารับรู้ได้ถึงความตั้งใจที่จะจัดการกับปัญหาให้กับพวกเขา และนำไปสู่การขจัดข้อร้องเรียนที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับนักบริการชนิดแบบคู่บุญคู่กรรม

ในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีในการรับมือกับปัญหาหน้างาน การสื่อสารและตอบสนองกับลูกค้า และเทคนิคการขจัดข้อร้องเรียนเพื่อให้ลูกค้าคลายอารมณ์และนำพาลูกค้าไปสู่ความภักดีกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการอบรม

- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าอบรมในการขจัดปัญหาความไม่พอใจ ของลูกค้า เพื่อนำไปสู่การรักษาลูกค้าเก่าและดึงดูดลูกค้าใหม่
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการบริการลูกค้า และการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการ ได้อย่างมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานระดับปฏิบัติการที่ต้องติดต่อประสานงาน กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทีมงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ทีมงานฝ่ายขาย ทีมงานฝ่ายบริการหลังการขาย อาทิ ฝ่ายจัดส่งสินค้า ฝ่ายบริการซ่อมบำรุง ทีมฝ่ายผลิต รวมไปถึงระดับผู้จัดการ และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และวางแผนการปฏิบัติการ

สนใจหลักสูตรอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vworksmart.com


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม จัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 เมษายน 2562 09.00 น. - 16.00 น.

จัดโดย

V Work Smart Company Limited
เบอร์ติดต่อ : 02 392 8188-89

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 143 ครั้ง