ยืนยัน กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง หัวหน้างานเเละลูกจ้างควรรู้ (HR Law Update : 2019) (25 ก.ค.62)

25 สิงหาคม 2562


ยืนยัน กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง หัวหน้างานเเละลูกจ้างควรรู้ (HR Law Update : 2019) (25ก.ค.62)

กฎหมายแรงงานเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้าง จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่ประเภทของสัญญาจ้างงาน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งจะทำให้สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง และช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกำไร และเติบโตอย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการทำงาน
 2. 2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม
 3. 3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายบัญญัติ

เนื้อหาการฝึกอบรม :

หมวด 1 : กฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้

 • ภาพรวมของกฎหมายการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงาน
 • สรุปย่อหลักกฎหมายเพื่อการจ้างงานและบริหารงานบุคคล 20 ฉบับ
 • Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2562

หมวด 2 : สัญญาจ้างแรงงาน

 • เปรียบเทียบสัญญาจ้างแรงงานประเภทต่างๆ
 • เงื่อนไขและระยะเวลาการทดลองงาน
 • หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกัน
 • การโอนย้าย และการเปลี่ยนตัวนายจ้าง
 • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน
 • การจ้างเหมาค่าแรง (Outsource) และการรับเหมาช่วง
 • ข้อห้ามและข้อจำกัดการจ้างแรงงานหญิงและเด็ก

หมวด 3 : ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

 • เงื่อนไขและนิติสัมพันธ์ซึ่งเป็นข้อบังคับระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
 • การจัดทำและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
 • ประเภทและความแตกต่างของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
 • การจัดทำทะเบียนลูกจ้าง เอกสารการจ้าง และการส่งรายงานประจำปี

หมวด 4 : วันเวลาทำงาน วันหยุด วันลา ค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์

 • เวลาทำงานปกติ เวลาพัก และการทำงานล่วงเวลา
 • วันหยุด 3 ประเภท และวันลา 7 ประเภท
 • ความแตกต่างของค่าจ้าง และสวัสดิการ
 • ค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 • อัตราค่าล่วงเวลา และการคำนวณค่าล่วงเวลา
 • ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด
 • หลักการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด
 • หลักการจ่ายเงินโบนัส (Bonus) และสวัสดิการอื่นๆ
 • หลักเกณฑ์การหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และเงินได้ประเภทต่างๆ

หมวด 5 : แรงงานสัมพันธ์ วินัย และการลงโทษทางวินัย

 • หลักเกณฑ์การจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง
 • สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างต่อกรรมการลูกจ้าง
 • การจัดตั้ง สิทธิ และหน้าที่ของสหภาพแรงงาน
 • การแจ้งข้อเรียกร้อง การเจรจา และข้อพิพาทแรงงาน
 • ประเภทของวินัย หลักการและขั้นตอนการลงโทษทางวินัย
 • การออกหนังสือเตือน และการพักงาน

หมวด 6 : การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน และค่าชดเชย

 • ประเภทของการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน
 • การเลิกจ้าง การลาออก และการเกษียณอายุ
 • หลักเกณฑ์การบอกกล่าวล่วงหน้า & ข้อยกเว้น
 • เงิน 3 ประเภทที่ต้องจ่ายกรณีนายจ้างเลิกจ้าง
 • หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย อัตรา และการคำนวณ
 • ข้อยกเว้นไม่จ่ายค่าชดเชย และการตกลงสละสิทธิค่าชดเชย
 • ค่าชดเชยพิเศษเนื่องจากการย้ายสถานประกอบกิจการ
 • ค่าชดเชยพิเศษเนื่องจาก นำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาใช้
 • การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และการกระทำอันไม่เป็นธรรม
 • สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างหลังสิ้นสุดสัญญา
 • การร้องเรียนการกระทำผิดต่อพนักงานตรวจแรงงาน
 • การฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน และการดำเนินคดีแรงงาน

รูปแบบการฝึกอบรม      :  Group Coaching, Training และ Workshop

ระยะเวลาการฝึกอบรม  :  หลักสูตร 1 วัน เวลา 09.00 - 16.00 น.

วิทยากร :        อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ (Sam)
                   -
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารผลงาน การพัฒนาผู้นำ และกฎหมายแรงงาน
-
กรรมการผู้จัดการ บริษัท HERO Consulting จำกัด

อัตราค่าสัมมนา/ท่าน

(รวมค่าวิทยากร เอกสารการอบรม อาหารกลางวัน คอฟฟี่เบรค2มื้อแล้ว)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : 0988209929

Facebook : tesstrainingpage

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

วิทยากร


วิทยากร :        อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ (Sam)
                   -
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารผลงาน การพัฒนาผู้นำ และกฎหมายแรงงาน
-
กรรมการผู้จัดการ บริษัท HERO Consulting จำกัดสถานที่อบรม (VENUE)

สถานที่อบรม:โรงเเรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26 ติด BTS สถานีพร้อมพงษ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 สิงหาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์ติดต่อ : 098-8209929 02-577-5369

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 227 ครั้ง