พัฒนาผู้จัดการรุ่นใหม่ Gen Y ให้เก่งงานและเก่งคน (Develop New Gen Y Manager)

29 สิงหาคม 2561

หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาภาวะผู้นำของผู้จัดการ Gen Y ให้เก่งทั้งงาน และเก่งทั้งคน เพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสู่เป้าหมาย


หัวข้อการเรียนรู้ :

>> องค์กรชั้นนำต้องการผู้จัดการ Gen Y คุณลักษณะใด และบทบาทที่เปลี่ยนไปของผู้จัดการ Gen Y

>> เรียนรู้อุปนิสัย 4 แบบของคนทำงาน

>> หน้าที่ของผู้จัดการ Gen Y 

     + การเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)

     + การสะท้อนผลงาน (Feedback) อย่างตรงจุด

     + การส่อสารแบบได้ใจและได้งาน

     + การบริหารผลงานลูกน้อง/ ลูกทีม

     + การสร้างความผูกพันให้ลูกน้องต่าง Gen

     + การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการทำงาน

>> ข้อควรระวังของผู้จัดการ Gen Y ที่ยังไม่มากประสบการณ์

>> แนวทางรับมือกับลูกน้องลองของและลูกน้องเจ้าปัญหา


วิธีการเรียนรู้ : 

- บรรยายอย่างย่อและซักถาม

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

- Workshop พร้อมคำแนะนำ

- กิจกรรมเสริมมุมมอง


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

- ผู้จัดการทุกสายงาน

- หัวหน้างานทุกสายงาน

- ผู้ที่ทำงานและมีลูกน้อง

- ผู้สนใจทั่วไปคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

- ผู้จัดการทุกสายงาน - หัวหน้างานทุกสายงาน - ผู้ที่ทำงานและมีลูกน้อง - ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

อาจารย์ ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์-สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 สิงหาคม 2561 09.00-16.30น.

จัดโดย

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 089-677-6047, 092-431-6631

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 353 ครั้ง