พัฒนาทักษะการเป็น Facilitator

28 มีนาคม 2562

Effective Facilitator Skills

พัฒนาทักษะการเป็น Facilitator (28 มี.ค. 62)


    Facilitator คำนี้ในปัจจุบันมีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานของทุกฝ่ายหรือทุกหน่วยงาน ในการสร้างทีมงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น Facilitator นั้นเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานของทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนระหว่างมนุษย์ เป็นโค้ชคอยชี้แนะ และสะท้อนกลับ (Feedback) รวมถึงเป็นผู้ให้กำลังใจในการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้วิเคราะห์ สรุปประเด็น ติดตามเชื่อมโยงสู่สิ่งใหม่ๆ สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางความคิด เป็นผู้รับผิดชอบต่อความสำเร็จของกระบวนการการทำงาน รวมถึงเป็นผู้คุมกฎระเบียบ และความพร้อมของทีมงาน ตลอดจนนำความคิดที่มีค่าจากทีมงานออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อนำไปสู่การยอมรับในข้อตกลงร่วมกันของทีม ดังนั้น หลักสูตรนี้ Effective Facilitator Skills จึงถูกสร้างขึ้นมา เพื่อสร้าง Facilitator ที่ดีและต้องมี Facilitation Skill เพราะเป็นทักษะที่ต้องใช้ตลอดเวลาในการปฏิบัติงานKey Contents

    1. เป้าหมายและบทบาทของ Facilitator

         - ทำไมต้องมี Facilitator

         - Facilitator ช่วยเพิ่มประสิทธิผลได้อย่างไร

         - ใครบ้างต้องมีทักษะการเป็น Facilitator และเพราะอะไร

         - บทบาทสำคัญของ Facilitator

    2. คุณลักษณะและทักษะของ Facilitator ที่ดี

         - คุณลักษณะของ Facilitator ในแต่ละประเภท

         - การทำความเข้าใจลักษณะของกลุ่ม

         - กระบวนการพัฒนาของกลุ่ม

    3. เทคนิคและเครื่องมือในการเป็น Facilitator ที่มีประสิทธิผล

         - การสร้างความน่าเชื่อถือ

         - พฤติกรรมที่ Facilitator ควรทำ

         - รูปแบบและตัวอย่างคำพูดที่ Facilitator ควรพูด

         - การบริหารความขัดแย้งเพื่อระดมและสร้างสรรค์ความคิด

    4. การหาข้อสรุป

         - การสร้างเครื่องมือเพื่อจำแนก จัดกลุ่มความคิด

         - การกระตุ้นและควบคุมการอภิปราย

         - การหาจุดร่วมและข้อสรุปKey Benefits

1. เข้าใจความหมาย เป้าหมาย หน้าที่ บทบาทของ Facilitator และใครบ้างต้องมีทักษะการเป็น Facilitator
2. เข้าใจคุณลักษณะที่ดีและทักษะของ Facilitator ในแต่ละประเภท เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของทีมงานได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถนำเทคนิคและเครื่องต่างๆ ในการเป็น Facilitator ไปปรับใช้กับทีมงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

- ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาาสตร์

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะประจำคณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 มีนาคม 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 189 ครั้ง