ทักษะและเทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับการขายและการตลาด ชั้นเซียน Technical & Negotiation Skill for Sale

25 กันยายน 2561

(*** จำนวนจำกัด*** )

วัตถุประสงค์:

ทำความเข้าใจกับหลักการของการเจรจาต่อรอง

 พัฒนาทักษะของนักเจรจาที่มีประสิทธิภาพ

หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปในการเจรจาต่อรอง

พัฒนากลยุทธ์และยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของ "Win-Win" ในการเจรจาต่อรอง  

บทนำ

ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และมีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน มีความเสี่ยงที่สิ่งต่างๆจะไม่เป็นไปแผนงานที่ต้องการ การมีทักษะในการเจรจาต่อรองจะช่วยให้การทำงานของด้านการขายและการตลาดดีขึ้นในการจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้ การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลภายในองค์กรและกับผู้ที่ทำธุรกิจด้วย หลักสูตรนี้จะช่วยให้พัฒนาทักษะในการเจรจาต่อรองและใช้ความสามารถจากการเจรจาต่อรองในการมีอิทธิพลต่อคนในทิศทางที่เราต้องการ  

คอรส์สัมมนาเชิงปฎิบัติการนี้มุ่งเน้นที่การปรับ/ พัฒนาการเจรจาต่อรองเพื่อการดำเนินการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเรียนรู้ในทฤษฎีและหลักการการเจรจาต่อรอง  จิตวิทยาการเจรจาต่อรองและเทคนิค

ในคลาสจะมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อยกระดับให้ดีขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการอบรม และสามารถใช้การเจรจาต่อรองเพื่อการจัดการงานของตนได้ดียิ่งขึ้น

หัวข้อในการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ

·       ทำความเข้าใจกับหลักการของการเจรจาต่อรอง

·       ลักษณะและทักษะของผู้เจรจาที่มีประสิทธิภาพ

·       ประเภทของการเจรจา

·       WIN- WIN vs WIN LOSE negotiation

·       จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเองในการเจรจา

·       การระบุวัตถุประสงค์และการกำหนดวาระที่ชัดเจน

·       การเตรียมการสถานการณ์ และบรรยากาศที่เหมาะสมในการเจรจาต่อรอง

·       การประเมินบุคคลิก สไตล์คู่เจรจาเพื่อความสำเร็จ

·       การวางแผนและการเตรียมการสำหรับการเจรจาต่อรอง

·       กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของนักเจรจาต่อรอง

·       กระบวนการ 7 ขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง

·       เทคนิค 8เทคนิคในการเจรจา

·       ทักษะที่ควรมีในการเจรจาต่อรอง

·       การโน้มน้าวใจคู่เจรจา

·       ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเจรจาต่อรองและทางแก้ไข

·       การจัดการสถานการณ์ที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นในการเจรจาต่อรอง

·       กระบวนปิดการเจรจาต่อรองคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด , ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ต้องใช้การเจรจาต่อรองในการดำเนินงาน , ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, ผู้บังคับบัญชา, Supervisor, Manager, เจ้าของกิจการที่ต้องใช้การเจรจาต่อรองในการดำเนินงานและผู้สนใจเข้ารับการอบรม

วิทยากร

อาจารย์  กฤษดา  นุรักษ์เข

การศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.Candidate)นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เศรษฐศาสตร์-เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•Mini Master of Creative Digital Marketingจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•Strategic HR Development Certificateจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ

 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ :Executive Capability Development Center ( EXCAD Center Co.Ltd.)

ทนายความ สำนักงานกฤษดาทนายความ

วิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อModern Trade & Traditional Trade Management , Presentation Skill , Sales Negotiation

 Sales Leadership , Trade Marketing Development and Marketing

 

ประสบการณ์ทำงาน

• Deputy General Manager ( Pocky , Prezt , Pejoy , Alfie Brand )บจก.ไทยกูลิโกะ

• Vice President : Marketing & Trade Marketing (Imperial Brand )บจก.เคซีจี คอร์ปอเรชั่น (กิมจั๊ว)

• Group Key Account Manager : Modern Trade Channel (Anlene & Anmum Milk)บจก. ฟอนเทียร่าแบรนด์(ประเทศไทย)

ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก. จาโกต้าบราเธอร์เทรดดิ้ง

• Key Account Manager : Modern Trade Channel ( Heineken & Tiger & Cheer Beer)บจก.ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่

นักวิเคราะห์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารการเงิน ธ.นครหลวงไทย

นักวิเคราะห์สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่อ ธ.นครหลวงไทย

 

 

 

ประสบการณ์การบรรยาย

วิทยากรอบรม บจก.ไทยกูลิโกะ

• Coach the Coachบจก. ฟอนเทียร่าแบรนด์ (ประเทศไทย)

วิทยากรอบรม บจก. ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรรี่

วิทยากรและอาจารย์รับเชิญสถาบันการศึกษา

 

 

หัวข้อการบรรยาย

 

การบริหารจัดการค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade Management )

การบริหารช่องทางและตัวแทนการจัดจำหน่าย (Traditional Trade Management )

ทักษะและเทคนิคการพรีเซนต์เพื่อสร้างยอดขาย (Technical & Skill : Presentation for Up-Selling)

8 Step Sales Call

• Sales Negotiation Skill & Technic

• Key Account Management

• Leadership for Sales Manager

• Strategic Planning & MARCOM for Sales

• Sales Analysis and Planning by PIVOT

• Coach the Coach

• Category Management

• Communication for Selling skill


สถานที่อบรม (VENUE)

COLAB ชั้น 2 อาคาร ลิเบอร์ตี้สแควร์ 287 ถนน สีลม บางรัก กทม พิเศษ สำรองที่นั่งและชำระเงินภายในวันที่ 15 กันยายน 61 ค่าอบรมเหลือเพียง 5,000 บาท / ท่าน( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 กันยายน 2561 9.00 - 16.00 (อาหารกลางวันที่ภัตราคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ หรือเทียบเท่า )

จัดโดย

Executive Capability Development Center
เบอร์ติดต่อ : 0990323264

ค่าธรรมเนียม (FEE)

5900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 597 ครั้ง