จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

2 เมษายน 2562

Convincing

จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ (2 เม.ย. 62)      การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน หลากหลายองค์การต่างเห็นความสำคัญถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ "บุคลากร" ทางด้านทัศนคติกระบวนการความคิดให้เกิดความสุขในการทำงาน องค์การจึงต้องนำศาสตร์และศิลป์ทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการวางแผน บริหารจัดการ การจูงใจ การเจรจาต่อรอง ตลอดจนการสื่อสารตั้งแต่ระดับบนลงล่างเพื่อให้เกิดเป้าหมายสูงสุดในการทำงานร่วมกัน            หลักสูตรนี้มุ่งเน้น 2 ทักษะ "จิตวิทยาในการจูงใจและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ" ซึ่งเหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้า และผู้ที่สนใจผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำเอาหลักการ แนวทางหรือเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อให้องค์การ พัฒนาศักยภาพในการทำงานกับทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือสร้างการทำงานอย่างเต็มใจ และมีเป้าหมายที่จะทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล ขณะที่ในอีกมุมหนึ่งนั้นศิลปะการโน้มน้าวใจ ก็ใช้ได้กับลูกค้า และคู่เจรจาทางธุรกิจเช่นกัน ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนองานต่อลูกค้าและคู่ค้าขององค์การให้มากยิ่งขึ้น


Key Contents


จิตวิทยาในการจูงใจ

ท่านจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการสื่อสารเชิงจิตวิทยาเพื่อการจูงใจ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการโน้มน้าวใจ ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร การใช้เหตุผลที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เทคนิคการใช้ NLP เข้ามาเป็นตัวช่วยในการโน้มน้าวและชักจูง เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ในแต่ละประเภท รวมถึงจิตวิทยาสำหรับการนำเสนองานเพื่อมัดใจคนฟัง

    • แนวคิดจิตวิทยาว่าด้วยเรื่องการจูงใจคน

    • การทำความเข้าใจกับธรรมชาติที่แตกต่างของผู้ฟัง (Analysis Audiences’ types)

    • การสร้างความน่าเชื่อถือ : เพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อของผู้ฟัง (ผู้รับสาร)

    • เทคนิคในการพูดเพื่อการโน้มน้าวและชักจูง (NLP Techniques) ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ (การสื่อสารจาก Top-Down) ผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกค้า

    • พฤติกรรมมนุษย์ คนช่างคิด (Visual) คนชอบความรู้สึก(Auditory) คนชอบกระทำ (Kenaesthetic)

    • จิตวิทยาการนำเสนองาน


วาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

ท่านจะได้เรียนรู้ถึงศาสตร์การสื่อสารผ่านการรับรู้ เข้าใจมุมมองต่างๆ สู่ภาคปฏิบัติในรูปแบบเชิงรุกและเชิงรับเพื่อการควบคุมและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม เข้าใจสไตส์ผู้พูดและผู้ฟัง เทคนิคการใช้วาทะศิลป์โดยคำนึงถึงอารมณ์ ถ้อยคำ และสถานการณ์ ตลอดจนการใช้วาทะศิลป์สำหรับการนำเสนอ เจรจาต่อรอง และการจูงใจที่ส่งผลต่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

    • หลักสำคัญของการพูดและฟังอย่างมีศิลปะ

    • วาทะศิลป์ในการนำเสนอและโน้มน้าวใจคน

    • ศิลปะการจูงใจในการนำเสนอและเจรจาต่อรอง

    • วาทะศิลป์ในการจูงใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

    • สรุปข้อคิดในการใช้หลักจูงใจเพื่อสร้างความสำเร็จของงาน


Key Benefits

1. ได้รับความรู้และเครื่องมือเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาในการทำงานกับคน

2. เข้าใจจิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อจูงใจทีมงานให้มุ่งสู่ความสำเร็จในงาน

3. เรียนรู้ศาสตร์และเทคนิคทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจคน

4. เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในการพูด การสื่อสารอย่างไร ที่จะเกิดการโน้มน้าวใจ

5. สามารถประยุกต์ใช้ทักษะการโน้มน้าวใจและจูงใจคนให้เกิดประโยชน์ต่องานได้อย่างเต็มที่


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

- อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา

- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุกิจ


ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร

- อาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่และวิทยากรผู้สอนการแสดง ที่กันตนา แคสติ้งเซ็นเตอร์

- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุยทธ์ทางธุรกิจ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

2 เมษายน 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 525 ครั้ง