จิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศ การทำงานเป็นทีม และครองใจ แบบ Win Win

21 กุมภาพันธ์ 2562

หลักการและเหตุผล

       สภาพงานในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่บ่งชัดว่านับวันอัตราการขยายตัวจะยิ่งสูงขึ้น และเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะทางด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม ตลอดจนภาครัฐ อันเป็นงานที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ มาประสานกันอย่างมีขั้นตอน และเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยเฉพาะเพื่อการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และความเป็นมืออาชีพ เสมือนหนึ่งเป็นการร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

       ดังนั้น"วิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีม"จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่า ทุกคนในหน่วยงานต้องร่วมมือกัน สนับสนุนการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เลิกเกี่ยงงาน เลิกกล่าวโทษผู้อื่น และประกอบการงานในหน้าที่ตามกำลังความสามารถ โดยยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก

     จากแนวคิดดังกล่าว บุคลากรในหน่วยงานจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ ทั้งในเรื่องงาน และเรื่องเกี่ยวกับคน มีการรับฟัง และยอมรับซึ่งกันและกัน รู้ซึ้งถึงแก่นแท้ในธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาในการทำงานร่วมกัน อีกทั้งจะต้องตระหนักถึงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิภาพ

       เรื่องดังกล่าว นับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน ละเอียดอ่อน แต่ก็เป็นเรื่องที่สามารถจะทำความเข้าใจได้ภายในระยะเวลาไม่นานนัก ถ้ามีการศึกษาและทดลองปฏิบัติ เสมือนหนึ่ง"การใช้จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม"

 

หัวข้อสัมมนา

-วัฒนธรรมองค์กร และศักยภาพบุคลากร ยุคใหม่ (ระดับมืออาชีพ) 

-การสร้างความสมดุลธรรมชาติมนุษย์ (แบบทดสอบ) 

-ความหมายของ"จิตวิทยา

-พฤติกรรมพื้นฐานที่สำคัญของการใช้ "จิตวิทยา

-การประเมิน"การจัดการเชิงคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

-การเรียนรู้เรื่องคน "ขวัญและกำลังใจ

-การประเมิน-วงจรทีมงาน 

-แนวทางส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 

-ศิลปะการครองใจ-แบบWin Win 

-ทักษะการสื่อสารที่เกิดผล 

oการวิเคราะห์ปัญหา และ ตัดสินใจ 

oการกำหนดยุทธวิธีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

(แบบทดสอบ)

-เทคนิคการขจัดปัญหา และลดความขัดแย้งในทีมงาน 

-กลไกการจัดการ กระตุ้น ส่งเสริม และรักษาทีมงาน 

- Group Case Study "การทำงานเป็นทีม

- Presentation -การนำเสนอผลงาน

 

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

 

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอไร้ซ์ สุขุมวิท ซ.26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 กุมภาพันธ์ 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1912509,062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 83 ครั้ง