คิดวิเคราะห์ เจาะประเด็น เห็นเรื่องราว Analytical Thinking for Understanding Situation

10 กรกฎาคม 2562


“Analytical Thinking for Understanding Situation คิดวิเคราะห์ เจาะประเด็น เห็นเรื่องราว”

วันพุธ 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพ


หลักสูตร “Analytical Thinking - คิดวิเคราะห์ เจาะประเด็น เห็นเรื่องราว” จะเจาะลึกเข้าไปในชีวิตการทำงาน ที่ล้วนรายรอบไปด้วยข้อมูลข่าวสาร ทั้งจากการสนทนากับคนรอบข้าง ทั้งจากการประชุมต่าง ๆ และจากการรับรู้ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และ Internet


ในการทำความเข้าใจสถานการณ์สิ่งที่สำคัญ คือ เราจะคัดกรองข้อมูล (Data) ที่ถาโถมเข้ามาได้อย่างไร เพื่อให้ได้ประเด็นสำคัญ (Key Issues) แล้วเราจะเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันอย่างไรให้เป็นแผนภาพความคิด (Thought Model) เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ


สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

1). เข้าใจความสำคัญของการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

2). เรียนรู้แนวคิด “3 หัวใจหลักแห่งการคิดวิเคราะห์”

• สังเกต-สงสัย-ซักถาม

• แยกแยะ-จับประเด็น

• เชื่อมโยง

3). ฝึกฝนการเขียนแผนภาพความคิด (Thought Model)

4). ฝึกฝนการจับประเด็น และคิดวิเคราะห์ในสถานการณ์ต่าง ๆ

5). ฝึกฝนการจับคำสำคัญ (Keywords) และประเด็นสำคัญ (Key Topics)


BUY 5 get 1 FREE


สอบถามข้อมูล

โทร. 086-810-4434 / 02-377-2293

Line ID: @aimtraining

หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ www.aiminline.com

วิทยากร

Ajarn Boonlert Kanathanasarn
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

10 กรกฎาคม 2562 09:00 - 16:30 น.

จัดโดย

AIM Training Co., Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 0851313835

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 281 ครั้ง