ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส

23 มกราคม 2562

หลักการและเหตุผล

         ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้ คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุมปัจจัยต่างๆ โดยการบูรณาการเข้าด้วยกัน

         การดำเนินกิจกรรม5ส. เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพให้เกิดขึ้นต่องานที่ทำด้วย ซึ่งกิจกรรม5ส. ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย การดำเนินกิจกรรม5ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม5ส.

         ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม5ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม5ส. จึงเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิตที่สามารถต่อยอดเพื่อสร้างคุณภาพให้แก่องค์กร ไปสู่โครงการอื่นๆ เช่นTPM, TQM, QCC, 7 Waste และกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ ได้อีกด้วย


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

-เพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการทำกิจกรรม 5ส. ในการทำงาน

-เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท 

-เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส. ในการสร้างคุณภาพต่องานที่ทำ 

-เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการทำกิจกรรม 5ส.ได้อย่างถูกต้อง 

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม 

-เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

 

หัวข้อการอบรม

1.แนวคิดการเพิ่มผลผลิต 

2.หลักการ5ส และขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

3. 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน 

4.การทำ5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.การจัดทำเอกสารระบบ 5ส / การจัดทำมาตรฐาน5 

หัวข้อการอบรมและกำหนดการ

08.30 - 09.00น.

ลงทะเบียน-รับเอกสาร 

09.00-10.30น.

1.แนวคิดการเพิ่มผลผลิต 

เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจำเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้าอย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิด

2.หลักการ5ส และขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายทบทวนหลักการ5ส และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแผน โครงการที่องค์กรมีอยู่ด้วยหลักPDCA

10.30-10.45น.

พักเบรก 

10.45-12.00น.

3. 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน 

เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายถึงเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต,หลักการ5,การนำกิจกรรม5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน,เทคนิคการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน,ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม5,การลงมือปฏิบัติกิจกรรม5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล

12.00-13.00น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30น.

4.การทำ5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายถึงการทำกิจกรรม5ส ที่มีประสิทธิภาพ

14.30-14.45น.

พักเบรก 

14.45-16.00น.

5.การจัดทำเอกสารระบบ 5ส / การจัดทำมาตรฐาน5 

เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายถึงหลักการจัดทำเอกสารในระบบ5,การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม5,การควบคุมเอกสารในระบบ5,การจัดทำมาตรฐาน5ส ของหน่วยงาน และของบริษัท

หมายเหตุ : กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

รูปแบบการสัมมนา

    1.การบรรยาย40 % 

    2.เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติWorkshopและการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50% 

    3.กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์10 % 

 

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

 

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท ซ.4-6

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 มกราคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1912509,062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 149 ครั้ง