ครบเครื่อง เรื่อง "การนำเข้า-ส่งออก"

22 กุมภาพันธ์ 2562

การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA)โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน

 

หัวข้อการอบรม

1.วงจรนำเข้า-ส่งออก 

    -ขั้นตอนในการส่งสินค้าออกและนำเข้า

2.การจัดทำสัญญาซื้อขาย 

    -ข้อควรระวัง การกำหนดเงื่อนไข เทอมการค้า การชำระค่าสินค้า

3.การตีความในเงื่อนไขของเทอมการค้าสากล เพื่อการส่งมอบสินค้า ความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย (Incoterms ® 2010) 

    - EXW - FCA - FAS - FOB

    - CFR - CIF - CPT - CIP

    - DAT - DAP - DDP

4.การเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า เข้าใจหลักการและวิธีการใช้ของ 

   -การชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit)

   -ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for lection)

   -การฝากขาย (Consignment)

   -ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ (Open Account)

   -การชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระด้วยเงินสด (Cash in Advanced)

5.ขั้นตอนในการส่งสินค้า และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ ความหมาย ความสำคัญของเอกสาร 

   -เอกสารทางการเงิน (Financial Document)

   -เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)

   -เอกสารทางการค้า (Commercial Document)

6.เทคนิคเบื้องต้น ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยForward Contract, , Swapฯลฯ 

7.แนวทางในการเลือกทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้า 

8.แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่าปลอดภัย ทันเวลา และเหมาะสมกับสินค้า 

9.พิธีการศุลกากรขาออก/ขาเข้าและการตรวจปล่อยสินค้า 

    #หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการนำเข้า-ส่งออก ตาม พ.ร.บ.ศุลการกร พ.ศ.2560

    #หลักเกณฑ์ในการเสียภาษี การประเมินราคา และการคำนวณค่าภาษีอากร

10.การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก เช่นAFTA, FTAการขอคืนอากรมาตรา20ทวิ เขตปลอดอากร (Free Zone)สินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)เป็นต้น 

ถาม-ตอบ 


เทคนิคการฝึกอบรม

   -การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)

   -กรณีศึกษา (Case Study) 

 

อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์


โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ.26


บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ.26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 กุมภาพันธ์ 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1912509,062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 81 ครั้ง