ขายอย่างเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย

23 มกราคม 2562

หลักการและเหตุผล

ขั้นตอนการเปิดการขายที่ทรงประสิทธิภาพจะนำพาพนักงานขายให้ไปถึงเป้าหมายได้นั้นก็คือ การเปิดการขายที่สมบูรณ์ที่สุด ไม่ใช่เป็นแค่เพียงการเปิดการขายได้เท่านั้น แต่จะหมายถึงการทำให้ลูกค้าคล้อยตามกระตุ้นการอยากซื้อ ถ้าซื้อแล้วจะบอกต่อ เกิดการซื้อซ้ำในอนาคต การเปิดการขายที่ดีและเห็นผลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพียงพอต่อการที่จะนำพาหรือชักจูงลูกค้าให้ไปถึงขั้นตอนการปิดการขายได้ พูดได้ว่าขั้นตอนการเปิดการขายเป็นตัวบ่งชี้ถึงโอกาสการปิดการขายเลยก็ว่าได้ พนักงานขายหลายคนสงสัยว่าทำไมปิดการขายไม่ได้สักทีทั้งๆ ที่สินค้าเราก็ดี ลูกค้าก็ต้องการแต่ทำไมไปซื้อของที่อื่นแทน ปัญหาเหล่านี้คือปัญหาที่พนักงานขายไม่รู้จักสร้างแนวทางการเปิดการขายที่ถูกต้องเพื่ออนาคตที่จะปิดการขายได้ พนักงานขายยังไม่รู้จักการกระตุ้นเพื่อให้เกิดลักษณะการปิดการขายได้ การขายที่จะต้องใช้ทั้งหลักการและประสบการณ์ทางการเปิดการขายเป็นอย่างมาก 

            

ดังนั้น หลักสูตร"ขายอย่างเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย"ได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อให้พนักงานขายสร้างความเข้าใจถึงการสร้างแนวทางแผนการและกลยุทธ์ที่จะมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ไปสู่การปิดการขายอย่างเหนือชั้นได้อย่างมั่นใจส่งผลก่อให้เกิดการบอกต่อและการซื้อซ้ำ การปิดการขายที่ดีที่สุดคือ ต้องรู้ว่าลูกค้าคนนี้ต้องการทั้งสินค้า บริการและการปิดการขายแบบไหน ซึ่งต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการเปิดการขายกับลูกค้าแต่ละคน 

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแนวทางการเปิดการขายได้อย่างถูกต้อง ตามแบบฉบับของมืออาชีพ 

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการเปิดการขายหลายรูปแบบ 

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงเงื่อนไขในการเปิดการขายและปิดการขาย 

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเสนอเทคนิคเปิดการขายได้เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มลูกค้า

 

หัวข้อหลักสูตร

Øการสร้างกระบวนการเปิดการขายอย่างมีระบบ เพื่อปิดการขายในอนาคต 

Øวงจรการขายตามแบบความต้องการของลูกค้า 

Øการค้นหาปัญหาในการเปิดการขาย 

Øปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการซื้อของลูกค้า 

-พัฒนาบุคลิกภาพการขายที่ทรงพลังเพื่อสร้างความประทับใจ 

-การประเมินรูปแบบสถานการณ์ให้แน่ชัดด้วยการทดสอบ 

-ปิดการขายอย่างมีเทคนิคต้องทำอย่างไร 

Øจิตวิทยาการปิดการขายอย่างเหนือชั้น 

-รูปแบบการปฏิเสธของลูกค้าและการคัดค้านที่อาจเกิดขึ้น 

-การเจรจาจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ 

-กรณีศึกษา ปิดการขาย 

Øเทคนิคปิดการขายประเภทต่าง ๆ 

-การปิดการขายด้วยกระบวนการแบบธรรมชาติ เนียนที่สุด 

-การปิดการขาย7เทคนิค 

Øกำหนดประเภทลูกค้าเพื่อการปิดการขาย 

-วางกลยุทธ์รูปแบบทางการขาย 

-การใช้วาจาเทพสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า 

-การสร้างสิ่งที่จับต้องได้เพื่อปิดการขายอย่างสมบูรณ์ 

-การเพิ่มความสัมพันธ์เพื่อง่ายต่อการขายครั้งต่อไป

 

อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล

 

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท4-6

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุลสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท ซ.4-6

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 มกราคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1912509,062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 90 ครั้ง