กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจบริการมืออาชีพ (DBD-SPE)

11 กุมภาพันธ์ 2562


ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจบริการมืออาชีพ Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE

ค้นหาจุดเเข็ง พัฒนาจุดอ่อน สู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ

ด้วยกิจกรรม Group coaching และ Consult ณ สถานประกอบการพร้อมสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ เพื่อรับมือในยุคDisruption"


++ Free ไม่เสียค่าใช้จ่าย ++ 

รับสมัคร ภายในวันที่ 4 ก.พ. 62

สัมภาษณ์และฟังเสวนา "การตลาดล้มยักษ์ (Disruptive ยกกำลัง 2)" วันที่ 11 ก.พ. 62


ลงทะเบียน Online ได้ที่ : https://bit.ly/2VTC7MT

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก วันที่ 1 มี.ค. 62


กำหนดการกิจกรรมสร้างนักธุรกิจบริการมืออาชีพ

11/2/2019   (8.00 - 16.00น.) การตลาดล้มยักษ์ (Disruptive ยกกำลัง2)

14/3/2019  (9.00 - 12.00น.)Networking & Partnership Activities :เคล็ดลับการบริหารทีมและสร้างการสื่อสารที่ดีในองค์กร

                  (13.00 - 16.00น.)Group Coaching - SMEs Best Practice Show Case

15/3/2019  (9.00 - 16.00น.) ดูงานBusiness & Service Design

21/3/2019  (9.00 - 16.00น.)Design your Business Model & Strategy

22/3/2019  (9.00 - 16.00น.)Marketing Transformation

28/3/2019  (9.00 - 16.00น.) การบริหารการเงินและเทคนิคการลดต้นทุนธุรกิจSMEs

29/3/2019  (9.00 - 16.00น.)4 Management skills for SPE

27/6/2019  (9.00 - 16.00น.)Customer Service Revolution

28/6/2019  (9.00 - 16.00น.)Service Innovation by Design

4/7/2019    (9.00 - 10.30น.)  Group Coaching - Doing Service Excellent

                  (10.30 - 12.00น.)  Group Coaching - HR Shared Service

                  (13.00 - 14.30น.)  Group Coaching - Management Matter

                  (14.30 - 16.00น.)  Group Coaching - All in One Marketing

5/7/2019       (9.00 - 16.00น.)   กิจกรรมนำเสนอแผนธุรกิจRoad Map & Business Planสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 094-4416333 หรือ 02-5309781

โทรสาร 02-5309782 

อีเมล์ spe.dbd2019@gmail.com

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

1.เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพาณิชย์ 2. ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการ 3สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 4. ส่งหลักฐานการสมัครครบถ้วน

วิทยากร

§ รศ.ดร. พีระ เจริญพร(หัวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

§ ศ วิทวัส รุ่งเรืองผล(อดีตหัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)       

§ ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ ที่ปรึกษาด้านการลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุงกระบวนการทำงาน ภาครัฐและเอกชน

§ อ.จุลชัย จุลเจือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร ภาวะผู้นำ และการบริการ

§ คุณสรวุฒิ หรณพ หัวหน้าHRบริษัท บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

§ คุณประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช อดีตผู้อำนวยการ นิวมีเดีย และอีคอมเมิร์ส บริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์พับลิเคชัน จำกัด

§ ว่าที่ร้อยตรี วีรชัย โมกขเวศ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการภาวะผู้นำและการบริการ

§ คุณภิรญา รวงผึ้งทอง และคุณธนัฎฐา โกสีหเดช วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริการสถานที่อบรม (VENUE)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

11 กุมภาพันธ์ 2562 8.00 - 16.00 น.

จัดโดย

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 094-4416333

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 776 ครั้ง