การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance

9 สิงหาคม 2562

การเงินเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและเข้าใจยาก ผู้บริหารในหลายองค์กรไม่ได้มีความถนัดในเรื่องของการเงินมากนัก แต่ในปัจจุบันหลีกเลี่ยงได้ยากที่ผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงินต้องสามารถดูงบการเงินหรือข้อมูลทางการเงินต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจได้

หลักสูตรนี้จึงออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการเงินมาก่อน หรือมีพื้นฐานน้อยสามารถเข้าใจการเงินได้โดยเน้นการคำนวณไม่มาก แต่เน้นการประยุกต์ใช้และการตัดสินใจได้จริง ใช้ติดต่อธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

µเพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงการอ่านงบการเงิน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร รวมถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนผ่านกรณีศึกษาจริง

 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

§ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของงบการเงินที่สำคัญ (งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด) 

§การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ผ่านWorkshopให้สามารถวิเคราะห์ได้จริง 

§การวิเคราะห์แนวนอน แนวดิ่ง 

§การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของการลงทุน 

§การประมาณการกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์โครงการ 

§มูลค่าเงินตามระยะเวลา 

§การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน ผ่านWorkshopให้สามารถวิเคราะห์และนำเสนอได้จริง 

ตัวอย่างWork Shop /กรณีศึกษา

   ·นำงบการเงินของบริษัทจริงมาทำการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบและอภิปราย

   ·นำข้อมูลทางการเงินเพื่อให้ผู้บริหารสามารถศึกษาความเป็นไปได้ทางการลงทุนผ่าน Workshopให้ตัดสินใจได้จริง 

 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม  

   ·บรรยาย

   ·การฝึกปฏิบัติการเพื่อนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์กับสภาพการณ์จริง ให้สามารถแนวคิดนี้ไปใช้งานได้จริง

   ·กรณีศึกษา

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ มือถือSmart phoneทั้งระบบAndroidหรือios

 

ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

 

โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

9 สิงหาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1912509,062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 85 ครั้ง