การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

20 มิถุนายน 2561

หลักสูตร "การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินข้อมูลทางการเงินและบัญชีเพื่อการบริหารสำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมอไร้ซ สุขุมวิท 26

ข้อมูลทางการบัญชี งบประมาณ งบประมาณเงินสด และงบกระแสเงินสด เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ ผู้บริหารเจ้าของกิจการ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ การวางแผนด้านงบประมาณในส่วนรายได้ค่าใช้จ่ายการวางแผนงานทางด้านบริหารสินค้าคงเหลือ การขยายกิจการ การซื้อเครื่องเครื่องจักรในการผลิตสินค้า การพัฒนาธุรกิจให้ทันต่อยุคสมัยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และด้านอื่น ๆ

ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ การทำบัญชีเบื้องต้น ข้อมูลทางบัญชี การเงิน ที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ ฐานะการเงินของธุรกิจ ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดที่หมุนเวียนในธุรกิจ การตัดสินใจต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้ทันต่อเหตุการณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานของธุรกิจ

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน บัญชีเบื้องต้น เป็นขั้นตอนแรกในการนำไปใช้ในการทำความเข้าใจ อ่านและวิเคราะห์งบการเงินเข้าใจความหมายและความแตกต่างของงบประมาณ และงบประมาณเงินสด การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเพื่อหาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและบริหารการเงินขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 Training Schedule

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.30 น
1. สาระสำคัญทางการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจ
2. การใช้ความรู้ทางการเงินและบัญชีเป็นเครื่องมือในการบริหาร
3. บัญชีและหลักการบัญชีสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
4. โครงสร้างต้นทุนเบื้องต้น
5. ความเชื่อมโยงของงบการเงินต่างๆ เช่น งบต้นทุนงบกำไร ขาดทุน และงบดุล
6. การวิเคราะห์งบการเงินด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
7. การวิเคราะห์งบการเงินด้วย Common Size และ Trend Analysis
8. ความแตกต่างของงบประมาณและงบประมาณเงินสด
9. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
10. Work Shop เพื่อเพิ่มความเข้าใจ

Instructor
อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

อัตราค่าอบรม/ท่าน (Training Fee)

(รวมค่าวิทยากร  เอกสารบรรยาย รวมอาหารกลางวันบุฟเฟต์นานาชาติ เครื่องดื่มอาหารว่างตลอดการอบรม)

ค่าอบรม (Seminar Fee)

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ

   ค่าสัมมนา / 1 ท่าน

3,500

245

(105)

3,640

    Pro สมัคร 3 ท่านๆ ละ 

3,300

231

(99)

3,432


Payment Method
เช็คสั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น หรือ Professional Training Solution LTD.,Partnership หรือ

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

  • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
  • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์  สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496

 (ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรณีโอนเงินจากต่างจังหวัด)

Notice of Cancellation
ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วันทำการ หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน 40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน


ติดต่อจองอบรม: คุณอรัญญา

Professional Training Solution

Tel  02-1753330, 086-6183752 

www.ptstraining.in.th

E-mail:info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการทุกสายงาน ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

blog-thumb

อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอไร้ซ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 มิถุนายน 2561 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Professional Training Solution (Ptstraining.in.th)
เบอร์ติดต่อ : 086-6183752

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 67 ครั้ง