การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

20 มิถุนายน 2561

หลักสูตร "การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินข้อมูลทางการเงินและบัญชีเพื่อการบริหารสำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

งบการเงินมีความสำคัญต่อบุคคลหลายฝ่าย เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ พนักงานและบุคคลที่สนใจทั่วไป  เพราะงบการเงินแสดงให้เห็นถึงฐานะของกิจการนโยบายและผลการดำเนินงานของกิจการในอดีตและปัจจุบันว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงไรการวิเคราะห์งบการเงินทำให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของกิจการ  ทั้งยังช่วยในการควบคุมทางการเงินในอันที่จะเตือนให้ทราบว่าฐานะของกิจการเป็นอย่างไรบ้าง  ความสามารถในการชำระหนี้สิน  สมรรถภาพในการหากำไร และสมรรถภาพในการดำเนินงาน  หากธุรกิจพบปัญหาในการดำเนินงานจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที  นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลในงบการเงินมาทำการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์หรือคาดการณ์ถึงผลการดำเนินงานของกิจการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งนโยบายการบริหารที่กิจการควรจะต้องปรับปรุง    ทั้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคต  


ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ การทำบัญชีเบื้องต้น ข้อมูลทางบัญชี การเงิน ที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ ฐานะการเงินของธุรกิจ ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดที่หมุนเวียนในธุรกิจ การตัดสินใจต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้ทันต่อเหตุการณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานของธุรกิจ

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน บัญชีเบื้องต้น เป็นขั้นตอนแรกในการนำไปใช้ในการทำความเข้าใจ อ่านและวิเคราะห์งบการเงินเข้าใจความหมายและความแตกต่างของงบประมาณ และงบประมาณเงินสด การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเพื่อหาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและบริหารการเงินขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 Training Schedule

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.30 น

1.      ความเข้าใจกิจกรรมหลักในการบริหารเพื่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร

2.      ทำไมต้องรายงานทางการเงิน

3.      การอ่านและวิเคราะห์งบฐานะการเงิน (งบดุล) ในมุมมองด้านการจัดการ

4.      การอ่านและวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนในมุมมองด้านการจัดการ

5.      ความเข้าใจงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

6.      การอ่านและทำความเข้าใจงบกระแสเงินสด

7.      จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน

8.      ขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงิน

9.      การวิเคราะห์งบการเงินแบบย่อส่วนตามแนวดิ่ง

10.  การวิเคราะห์งบการเงินด้วยอัตราส่วนทางการเงิน

11.  อัตราส่วนสภาพคล่อง

Ø  อัตราส่วนความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์

Ø  อัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้และความเสี่ยงทางการเงิน

Ø  อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรและสร้างผลตอบแทน

12.  การวิเคราะห์ด้วยตัวแบบดูปองท์ (Dupont Analysis)


Instructor
อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

อัตราค่าอบรม/ท่าน (Training Fee)

(รวมค่าวิทยากร  เอกสารบรรยาย รวมอาหารกลางวันบุฟเฟต์นานาชาติ เครื่องดื่มอาหารว่างตลอดการอบรม)

ค่าอบรม (Seminar Fee)

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ

   ค่าสัมมนา / 1 ท่าน

3,900

273

(117)

4,056

    Early Bird 

3,500

245

(105)

3,640


Payment Method
เช็คสั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น หรือ Professional Training Solution LTD.,Partnership หรือ

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

  • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
  • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์  สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496

 (ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรณีโอนเงินจากต่างจังหวัด)

Notice of Cancellation
ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วันทำการ หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน 40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน


ติดต่อจองอบรม: คุณอรัญญา

Professional Training Solution

Tel  02-1753330, 086-6183752 

www.ptstraining.in.th

E-mail:info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการทุกสายงาน ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 มิถุนายน 2561 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Professional Training Solution (Ptstraining.in.th)
เบอร์ติดต่อ : 086-6183752

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 764 ครั้ง