การออกแบบกระบวนการและพัฒนาผังโรงงาน

7 กันยายน 2562

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ มีการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า เพื่อให้ได้สินค้าที่ออกมาดีตามข้อกำหนด หนึ่งในการเตรียมการที่สำคัญนั้นคือการออกแบบกระบวนการและไลน์เลย์เอาท์ การวางแผนในส่วนนี้ได้ดีจะทำให้เราสามารถผลิตสินค้าที่ดี ได้คุณภาพ ,จัดส่งได้ทันเวลา ในต้นทุนราคาที่ต่ำ ตั้งแต่เริ่มผลิต

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเหมาะกับ core team ที่ทำงานด้าน New Model , Process Engineer , Kaizen team , หัวหน้างาน , ผู้บริหาร ที่มีความเข้าใจในแนวคิดของ Lean Manufacturing มาแล้วในเบื้องต้น

วัตถุประสงค์
 1. เข้าใจความสัมพันธ์ ของ APQP กับ การออกแบบกระบวนการ
 2. เพื่อให้เข้าใจวิธีคิดการออกแบบกระบวนการ ภายใต้หลัก Just in time
 3. เข้าใจวิธีการออกแบบกระบวนการและผังโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมและกิจกรรม
1. แนวคิดหลักของการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (โดยสังเขป) ทบทวนความรู้พื้นฐาน วัตถุประสงค์การปรับปรุง , ชนิดของความสูญเปล่า , แนวคิดของ JIT และ Jidoka
2. เข้าใจวิธีการเขียนงานมาตรฐานแบบต่างๆ (standardized work combination table ,standard work chart , machine capacity sheet)
3. ทำความเข้าใจสภาพการไหลด้วย Material and information flow chart
4. แนวคิดการออกแบบ layout , layout ที่ดีเป็นอย่างไร ? , การกำหนดถนน พื้นที่ว่าง ?
5. อภิปรายกลุ่ม ( group discussion)


ค่าอบรม
 ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
 ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36739      

คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
, 065-8849097
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

core team ที่ทำงานด้าน New Model , Process Engineer , Kaizen team , หัวหน้างาน , ผู้บริหาร ที่มีความเข้าใจในแนวคิดของ Lean Manufacturing มาแล้วในเบื้องต้น

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

7 กันยายน 2562 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 176 ครั้ง