การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC

16 มกราคม 2562

หลักการและเหตุผล (Introduction)

         การสื่อสารถือเป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญในยุคปัจจุบันของการทำงาน หากมีการสื่อสารแล้วผู้อื่นเข้าใจ ผู้รับสารยอมรับนั้นถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่ง แต่มนุษย์นั้นเกิดมามีความแตกต่างกัน การรับรู้ก็ย่อมแตกต่างกันออกไปด้วย ดังนั้นหากเราสามารถเรียนรู้ว่าคนแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน เราจำเป็นต้องมีทักษะ และวิธีการที่แตกต่างกันออกไปเพื่อสื่อสารให้คนแต่ละประเภทนั้นเข้าใจ และสามารถเข้าถึงในสิ่งที่เขาเหล่านั้นมีความแตกต่างกัน 

หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วยDISCเป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนในแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน รวมถึงวิธีการต่างในการประสานงานเพื่อให้ผลลัพธ์ของงานนั้นออกมาให้เป็นไปตามเป้าหมายหน่วยงานหรือสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยการเรียนรู้ผ่านทฤษฎีD-I-S-Cโดยเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ได้รับความนิยมที่ใช้การสื่อสารในการทำงาน และการประสานงานได้เป็นอย่างดี


วัตถุประสงค์ (Objective) 

    1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้พฤติกรรมพื้นฐานของคนแต่ละสไตล์ตามหลัก D-I-S-C

    2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ทักษะและความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงานฅ

    3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็งของตนเอง ฝึกทักษะสื่อสารด้วยการพูด หลังของการฟัง หลักของการตั้งคำถาม เพื่อนำไปพัฒนางานของตนเองได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมายØ หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

    ·กรอบแนวคิดการสื่อสาร และการประสานงาน

    ·การเรียนรู้ธรรมชาติของคน

    ·การสำรวจตนเองด้วยหน้าต่าง4บาน

    · 5ทักษะที่จำเป็นของการสื่อสาร

    ·การสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมในการทำงาน

    ·การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

    ·เรียนรู้คน4 ประเภทด้วยหลักการปรับตัวเพื่อการทำงานกับผู้อื่นด้วย

    ·กิจกรรมทดสอบตนเองด้วยหลักDISC

    ·การบริหารความขัดแย้งในการบริหารงาน

    ·หลักสำคัญของการทำงานร่วมกัน วินัย หน้าที่ และความรับผิดชอบต่องาน

    ·การประสานงานผ่านเครื่องมือพิเศษโดยนำหลักHO-Ren-Soมาประยุกต์ใช้กับD-I-S-C

    ·การสร้างCommitmentร่วมกันในการทำงาน

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

·การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม การชมVDO 

·การนำเสนอ พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

 

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุลสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอไร้ซ์ สุขุมวิท ซ.26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 มกราคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1912509,062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 67 ครั้ง