การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน

14 มกราคม 2562

วัตถุประสงค์

1.                                       เพื่อทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

2.                                       เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารกับบุคคลรอบข้างอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จขององค์กร

3.                                        เพื่อสามารถรู้เคล็ดลับการสร้างความเป็นมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง บุคคลภายนอกเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมาย     


วิทยากร

อ.วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์


สถานที่อบรม (VENUE)

Grand Sukhumvit Hotel ซอยสุขุมวิท 6 BTS นานา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

14 มกราคม 2562 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เบอร์ติดต่อ : 089-606-0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 306 ครั้ง