การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาของสินค้าบริการ...เพื่อพัฒนางานจัดซื้อ (Cost & Price Analysis) รุ่นที่ 24

20 กันยายน 2561

วัตถุประสงค์

• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถเรียนรู้การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาของสินค้าและงานบริการในวงจรโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อทำความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ... เพื่อเลิกใช้การตัดสินใจแบบใช้ความรู้สึก (Gut Feeling) หรือเดาซุ่มแบบเสี่ยงๆ ต่อไป

เนื้อหา

• รูปแบบและโครงสร้างของต้นทุน (Cost) และราคาขาย (Price) ในระบบโซ่อุปทาน (Supply Chain)
  - การวิเคราะห์ราคา (Price analysis)
  - การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost analysis)
  - ต้นทุนรวมของความเป็นเจ้าของ (TCO-Total Cost of Ownership)
• การวิเคราะห์ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม (Direct & Indirect Cost)
• การประยุกต์ใช้ผลการวิเคราะห์ในการคิดพัฒนาวิธีการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ
• Workshop :: แลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มสินค้าและงานบริการที่จัดซื้อจัดจ้าง แล้วคัดเลือกสินค้าและงานบริการที่มีมูลค่าสูงอย่างละหนึ่งรายการ
  - ทำการวิเคราะห์ราคาขายและต้นทุนของกลุ่มสินค้าและงานบริการที่จัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ได้เรียนมา
  - เปรียบเทียบผลของการวิเคราะห์ที่ใช้ในการทำงานปัจจุบันกับผลของการวิเคราะห์ใหม่
  - ช่วยกันคิดเพื่อเสนอวิธีการที่จะปรับปรุงการจัดซื้อกลุ่มสินค้าและงานบริการที่คัดเลือกไว้ให้ได้ผลดีขึ้น โดยใช้ผลการวิเคราะห์ใหม่


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

All Level

วิทยากร

อาจารย์ภิญโญ ธันวารชร

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• วิทยากรหลักสูตร Certificate วิชาการจัดซื้อจัดจ้างนานาชาติสถาบันของ The Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS) ประเทศอังกฤษ
• วิทยากรหลักสูตร International Purchasing & Supply Chain Management ของ UNCTAD/WTO - International Trade Centre (ITC) buy ativan without prescription
• อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิชา Procurement Management สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต Logistics Management
• อาจารย์พิเศษวิชา Purchasing & Inventory System สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• วิทยากรสถาบันฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง ซัพพลายเชน และการจัดเก็บพัสดุสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 กันยายน 2561 9.00 - 16.00 น.

จัดโดย

People Synergy Co., Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 0-2910-2830, 080-776-4072

ค่าธรรมเนียม (FEE)

5000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 206 ครั้ง