การวางแผนและการตั้งเป้าหมายในการทำงาน (Planning and Goal Setting @ Work) รุ่นที่ 3

21 กุมภาพันธ์ 2562

วัตถุประสงค์

• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงมุมมองของการทำงานแบบมืออาชีพอันมีผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายองค์กร
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงลักษณะพฤติกรรมพื้นฐานของคนแต่ละแบบ ที่มีทั้งผลดีและผลเสียต่อการทำงาน พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุง
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงหลักคิดสำคัญของมืออาชีพ ทั้งเทคนิคการกำหนดเป้าหมาย การวางแผนงานเพื่อความสำเร็จ ความเป็นมืออาชีพกับการทำงานอย่างมีความสุข เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานจริง

เนื้อหา

• ธรรมชาติและกฏพื้นฐานของการทำงาน
• พฤติกรรมการทำงานและการดำเนินชีวิตของคนแต่ละประเภท
• แนวคิดการพัฒนาตนเองเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
• หลักของเป้าหมาย – วิธีการของคนทำงานมืออาชีพ
• เทคนิคการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน
• แนวคิดการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน
• เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นในเวลา 3 นาที
• กฏข้อเดียว...เพื่อเคล็ดลับความสุขในการทำงาน


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

All Level

วิทยากร

อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล

ประสบการณ์ทำงาน

• Human Resource & Administration Director :: S.Khonkaen Foods PCL. • General Manager :: St.Carlos Medical Center & Spa
• Engineering Assistance Manager :: Sony Device Technology ( Thailand ) Co.,Ltd
• วิทยากรรับเชิญและวิทยากรที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 กุมภาพันธ์ 2562 9.00 - 16.00 น.

จัดโดย

People Synergy
เบอร์ติดต่อ : 0-2910-2830, 080-776-4072

ค่าธรรมเนียม (FEE)

5000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 268 ครั้ง