การวางแผนเชิงกลยุทธ์

16 พฤษภาคม 2562

Strategic Planning

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (16 พ.ค. 62)    การแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในยุคแห่งความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Age) การบริหารเพื่อมึ่งสู่ความสำเร็จดูเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นทุกขณะ โดยผู้บริหารต้องเห็น 3G กล่าวคือ Change Customer - Competition

    ดังนั้นเราต้องการมนุษย์พันธ์ใหม่ในการบริหารองค์กรมนุษย์พันธ์ใหม่ซึ่งมีกรอบการคิดแบบใหม่ เรียกว่าการเคลื่อนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ในกรอบการบริหาร และกรอบความคิดซึ่งจะเปลี่ยนแปลง แนวทางในการบริหารที่ผู้บริหารต้องมีลักษณะคิดเป็นนักวางกลยุทธ์ (Strategic Thinker) มีการบริหารภายใต้การตัดสินใจที่ถูกต้อง (Strategic Decision) การบริหารที่วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกองค์กรอย่างมีระบบ (Strategic Analysis) การบริหารที่มีการกำหนดทิศทางที่แน่นอนชัดเจน (Strategic Direction) หรือกล่าวได้ว่ากุญแจสู่ความสำเร็จที่สำคัญนั้น "ผู้บริหารควรวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Positioning) ขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยงแปลง" ซึ่งจะสะท้อนออกมาโดยมิใช่เป็นแผนธุรกิจแบบเดิม แต่เป็นแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) ที่มีการบริหารเชิงพลวัตร โดยเราเรียกการบริหารแบบนี้ว่า "การบริหารเชิงกลยุทธ์" Strategic Management นั่นเอง


Key Contents

1. แนวคิดในการทำแผนเชิงกลยุทธ์

    ท่านจะได้เรียนรู้เรียนถึงแนวคิด แนวทาง การตัดสินใจที่ถูกต้องในการทำแผนเชิงกลยุทธ์

2. ขั้นตอนการสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning Process)

    ท่านจะได้เรียนรู้การสร้างแผนเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างมีแบบแผนเริ่มตั้งแต่ SWOT Analysis :The Strategies Bases ,Creating a Vision ,Creating a Mission Statement ,Strategic Goals / objective รวมถึงข้อควรระวังในการทำ SWOT ให้ถูกต้อง และการกำหนดกุญแจสู่ความสำเร็จของแผนกลยุทธ์

3. การกำหนด Strategic Change และ Core Competencies (Identity Strategic Fit)

    ท่านจะสามารถนำสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้ในการกำหนด Strategic Change และ Core Competencies ขององค์กรท่านได้

4. Innovation Cycle กับ การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision)

    ท่านจะได้เข้าใจและมองเห็นภาพวงจรนวัตกรรมของโลกปัจจุบันมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นเป้าหมายขององค์กรตามช่วงเวลานั้นๆได้อย่างถูกต้องเพื่อให้วิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้นบรรลุผลสำเร็จ

5. Resource + Process + Value O หลัก 6 ประการใน Blue Ocean

   ท่านจะได้เรียนรู้ถึงหลักการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วย 6 แนวทางในการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่า ทั้งหลักการสร้างและหลักการปฏิบัติ

6. ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบเห็นในการทำแผนเชิงกลยุทธ์ (Problem & Shortfall in Strategic Planning)

   ท่านสามารถนำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้นำไปเป็นแนวทางเพื่อหาข้อผิดพลาดและมองเห็นปัญหาในการทำแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างง่ายขึ้น และแก้ไขได้อย่างถูกต้องKey Benefits

1. เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์

2. สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ และธุรกิจปัจจุบัน เพื่อนำมาจัดทำแผนได้

3. เข้าใจปัญหาในการจัดทำแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ดี และไม่ดี

4. สามารถจัดทำแผนกลยุทธ์ ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

5. จัดทำ หรือปรับแผนกลยุทธ์ ให้เหมาะสมกับปีหน้าได้
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักบริหาร ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจ

วิทยากร

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

- ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์

- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 พฤษภาคม 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 245 ครั้ง