การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL (MIL-STD-105E) : Quality cost reduction by A

12 ธันวาคม 2561

หลักการและเหตุผล

         ต้นทุนด้านคุณภาพเป็นค่าใช้จ่ายที่ในทุกๆ อุตสาหกรรมพยายามควบคุมให้ต่ำที่สุด ลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า ลดชิ้นงานNGในกระบวนการผลิต การกำหนดระดับแผนการสุ่มชักตัวอย่างชิ้นงาน (Acceptable Quality Level (AQL))นั้นสำคัญมาก เพราะถ้ากำหนดระดับการตรวจสอบไม่สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่าง ก็จะไม่สามารถตรวจจับหรือป้องกันชิ้นงานNGหลุดเข้าไปในกระบวนการผลิตและหลุดลอดไปถึงลูกค้าได้ ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามมา เช่น งานเคลม (Claim Cost)ค่าใช้จ่ายในการคัดแยกงาน (Sorting Cost)เป็นต้น 

         ในภาคทุกๆ อุตสาหกรรมการผลิต การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นรื่องสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดด้านมิติ (ขนาด กว้าง ยาว สูง เป็นต้น) รวมถึงการตรวจสอบสภาพทั่วไป (Appearance) ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งในสายการผลิตสามารถผลิตสินค้าต่อวันได้เป็นจำนวนเยอะ ดังนั้นขั้นตอน / กระบวนการตรวจสอบสินค้าในแต่ละขั้นตอนจึงสำคัญมากในการตรวจจับ / ป้องกันงานเสีย (NG)ชิ้นส่วนที่มาจากผู้ผลิต (Suppliers) (Receiving Inspection)ไม่ให้หลุดลอดเข้าไปสู่กระบวนการผลิต และป้องกันชิ้นส่วนNGหลุดลอดไปยังลูกค้า (Outgoing)

         แต่ในทางกลับกันถ้าจะใช้พนักงานQCตรวจชิ้นงาน100%ทุกชิ้นเพื่อหาชิ้นงานNGก็คงเป็นเรื่องยากเพราะจะทำให้ต้นทุนด้านคุณภาพสูง และใช้เวลานานเกินไป ดังนั้นตารางแผนการสุ่มชักตัวอย่างระดับการยอมรับด้านคุณภาพAcceptable Quality Level (AQL) MIT-STD-105Eจึงถูกนำมาใช้ในการสุ่มชักตัวอย่างเพื่อตรวจสอบLotการผลิตและตัดสินใจว่าจะยอมรับ (Accept)หรือปฏิเสธ (Reject)โดยในการเลือกแผนสุ่มตัวอย่างนั้นจะพิจารณาจากแผนสุ่มตัวอย่างที่ให้ต้นทุนคุณภาพต่อหน่วยต่ำที่สุด โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้มีความสมบูรณ์เพื่อให้สามารถเลือกพารามิเตอร์ของแผนการสุ่มตัวอย่างได้เหมาะสมขึ้น ค่าใช้จ่ายที่นำมาพิจารณาแบ่งเป็น3ประเภท ดังนี้

1.ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความบกพร่อง 

2.ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 

3.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องด้านคุณภาพ 

         ดังนั้นผู้ที่กำหนดระดับแผนการสุ่มชักตัวอย่างต้องเข้าใจเงื่อนไขเป็นอย่างดีเพื่อให้สามารถปรับระดับการตรวจสอบ ให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถตรวจจับงานNGเพื่อไม่ให้หลุดไปถึงลูกค้า


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

    1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการกำหนดและปรับระดับแผนการสุ่มชักตัวอย่างชิ้นงาน (Acceptable Quality Level (AQL)

    2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้วิธีการและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และลดต้นทุนด้านคุณภาพให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

 

เนื้อหาหลักสูตร : การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์AQL (MIL-STD-105E)

หัวข้อการฝึกอบรม 

08.30 - 09.00 

ลงทะเบียน 

09.00 - 10.30

กิจกรรมละลายพฤติกรรม (ด้านจิตสำนึกด้านคุณภาพ) 

หลักการและแนวคิดการควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ 

การควบคุมคุณภาพชิ้นงานช่วง New Model 

การควบคุมคุณภาพชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิต 

การควบคุมคุณภาพชิ้นงานและกระบวนการผลิต 

การรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 

10.30 - 10.45

พักเบรก 

10.45 - 12.00 

หลักการและแนวคิดของ PDCA 

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือ QC 7 Tools 

แนวคิดพื้นฐานการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ 

ขอบเขตมาตรฐานของAQL (MIT-STD-105E) 

การจำแนกข้อบกพร่อง (Classification of Defect) 

หลักการและแผนการชักสิ่งตัวอย่าง (AQL : Sampling plans) 

   -หลักการแผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงเดี่ยว (AQL : Single Sampling Plan) 

   -หลักการแผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงคู่ (AQL : Double Sampling Plan) 

   -หลักการแผนการชักสิ่งตัวอย่างหลายเชิง (AQL : Multiple Sampling Plan) 

การกำหนดระดับการตวรจสอบ (AQL)การตวรจรับวัตถุดิบ (Receiving Inspection) 

การกำหนดระดับการตวรจสอบ (AQL)การตวรจชิ้นงานก่อนส่งมอบ (Outgoing Inspection) 

12.00 - 13.00

พักเบรกกลางวัน 

13.00 - 14.00 

ระดับการตวรจสอบ3ระดับ ตามมาตรฐานAQL (MIT-STD-105E) 

ระดับการตวรจสอบพิเศษ 4ระดับ ตามมาตรฐานAQL (MIT-STD-105E) 

วิธีกำหนดการตวรจสอบและกฎการปรับปลี่ยนระดับการตวรจสอบตามมาตรฐาน AQL (MIT-STD-105E) 

   -การตวรจสอบแบบปกติ (Normal Inspection) 

   -การตวรจสอบแบบเข้มงวด (Tightened Inspection) 

   -การตรวจสอบแบบผ่อนปรน (ยืดหยุ่น) (Reduced Inspection) 

14.00 - 14.15

พักเบรก 

14.15 - 16.00 

กิจกรรมกลุ่มWork shop case study +นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย 

นำข้อมูลก่อนปรับปรุงและข้อมูลหลังปรับปรุงมาทดสอบสมุติฐาน (โดยใช้โปรแกรมMinitab) 

เพื่อวิเคราะห์ผลการปรับปรุงแก้ไข 

ถาม - ตอบ

 

 ลักษณะการอบรม :

    1.การบรรยายสื่อสาร2ทาง โดยทฤษฎี30 %ปฏิบัติ70 %

    2.ทำWorkshopกิจกรรมกลุ่ม + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย

    Note :สอนจากประสบการณ์ในการทำงานจริง และการฝึกอบรมจากต่างประเทศ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

Øผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์,อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์,อุตสาหกรรมอื่นๆ

Øวิศวกรทุกส่วนงาน

Øหัวหน้างานQC/QA, R&D, New Model

Øช่างเทคนิค

Øบุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน

 

อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ.26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์พิทักษ์ บุญชมสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ.26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

12 ธันวาคม 2561 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1912509,062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 168 ครั้ง