การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO (Adjusting HR System align to ISO)

29 มกราคม 2562

การแข่งขันทางการค้ากันอย่างรุนแรง ทำให้หลายๆ บริษัท เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ในการนำมาตรฐานสากล ISO ทีสามารถพัฒนาหลักประกันให้ธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ได้หลากหลายด้าน เช่น ด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ด้านความปลอดภัยอาหาร และ ด้านความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งมาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization) ไม่ว่าเลขใดก็มุ่งเน้นเรื่องทรัพยากรบุคคล ที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์กรอย่างมาก ดังนั้น การออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นักบริหารงานบุคคลควรทราบ และทำความเข้าใจ เพื่อให้ตรงความคาดหวังของผู้บริหาร และประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) หลักสูตรนี้มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้...

+ เข้าใจ และตีความตามข้อกำหนดของมาตรฐานการ ISO (International Organization for Standardization) ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR

+ รู้และเข้าใจแนวปฏิบัติในการจัดทำหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO

+ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรที่เชี่ยวชาญในงานที่ปรึกษาระบบ ISO และงานจัดทำระบบงาน HR

ใครควรเข้าหลักสูตรนี้ (Who should attend) หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และตัวแทนฝ่ายบริหาร (Management Representative : MR) ทีม HR หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแล จัดทำ และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามมาตรฐาน ISO


หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :


++ ข้อกําหนดและการตีความตามข้อกำหนด ISO ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบบ ISO 9001:2015,ISO14001:2015, ISO 22001:2018, ISO 45001:2018

++ การออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO

          > แผนผังและการจัดโครงสร้างองค์กร

          > ใบกำหนดหน้าที่งาน หรือ Job Description

          > Training Needs และการวางแผนการฝึกอบรมประจำปี

          > เกณฑ์การคัดเลือกหรือวิธีการเลือกผู้สมัครให้ตามที่ต้องการ

          > การสอนงานหรือ OJT

          > การกำหนดสมรรถนะหรือ Competency

          > การจัดการความรู้หรือ KM ตัวอย่างและแนวปฏิบัติที่ได้รับความนิยมในองค์กรขั้นนำ

++ การเขียนเอกสารการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO พร้อมยกตัวอย่าง

          > ใบ CAR (Corrective Action Request)

          > ใบ NC (Non-conforming)

++ ฝึกปฏิบัติ : การเขียนเอกสารในระบบงาน HR

++ ประเด็นที่พบบ่อย ๆ จากการตรวจประเมินเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลจากมุมมองของที่ปรึกษา ISO

++ ถาม-ตอบเพิ่มเติมระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมกับวิทยากร


วิธีการเรียนรู้  :

- บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture) พร้อมถาม

- ตอบข้อสงสัย เรียนรู้จากกรณีศึกษา พร้อมคำแนะนำในการนำไปปรับใช้

- ฝึกปฏิบัติการเขียนเอกสารในระบบ ISO พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการเรียนรู้และวิทยากร


วิทยากร  :

1. อ.ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดทำและปรับปรุงระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO ในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ และผู้ตรวจประเมินระบบ ISO ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำ
2. อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร พี่เลี้ยงด้านการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง=== จัดอบรมอังคารที่ 29 มกราคม  2562  เวลา 09.00-16.30น. สถานที่โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท  - ถ.สุขุมวิท ซ.6 ===


ค่าบริการอบรม :   3,600.-บาท/ต่อท่าน  (ราคารวมภาษี 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท)


สำรองที่นั่งได้ที่ :  คุณสุธาสินี / โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631 E-Mail : ptccontactt@gmail.com Line ID : ptccontact

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.ptc.in.th


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และตัวแทนฝ่ายบริหาร (Management Representative : MR) ทีม HR หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแล จัดทำ และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามมาตรฐาน ISO

วิทยากร

1. อ.ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดทำและปรับปรุงระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO ในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ และผู้ตรวจประเมินระบบ ISO ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำ
2. อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร พี่เลี้ยงด้านการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท - ถ.สุขุมวิท ซ.6

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 มกราคม 2562 09.00-16.30 น.

จัดโดย

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกีด
เบอร์ติดต่อ : 0896776047

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3600 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 214 ครั้ง