การบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับ HR และหัวหน้างาน

31 พฤษภาคม 2561

ทุกองค์กรต่างมุ่งหวังให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดี หรืออย่างน้อยก็มีผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินหนึ่งใดในระดับที่ไม่ต่ำกว่าที่คาดหวัง (Expected Level) อันเป็นบทบาทหลักที่ HR และหัวหน้างานต้องประสานกันและจำต้องอาศัยการออกแบบแนวปฏิบัติในการบริหารผลการปฏิบัติงาน แต่มักพบว่าในหลายองค์กร  HR และหัวหน้างานเน้นทำการประเมินผลงานของพนักงานเป็นหลัก โดยไม่ได้บริหารจัดการเป้าหมายงาน วางแผนพัฒนา รวมทั้งแก้ไขปัญหาผลการปฏิบัติงานของลูกน้องอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ขาดการเชื่อมโยงของเป้าหมายงานของหน่วยงาน และพนักงานเข้าด้วยกัน อันมีผลต่อเนื่องให้การบริหารจัดการลูกน้องโดยเฉพาะกลุ่มพนักงานที่ผลงานต่ำ (Low Performer) ทำได้อย่างไม่ราบรื่นเท่าที่ควร

 

หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ความรู้ความเข้าใจและนำเสนอแนวทางพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้ออกแบบเครื่องมือ แนวทางและวิธีการที่จะบริหารจัดการกับผลงานของพนักงาน โดยมุ่งเน้นพนักงานที่มีผลงานต่ำ (Low Performers) เชื่อมโยงกับการดำเนินการทางวินัยพนักงานกรณีมีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าเป้าหมาย รวมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการตั้งเป้าหมายปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน เทคนิคการพูดคุยเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน การ Feedback ผลงานของลูกน้อง การดำเนินการทางวินัยเชิงรุกกรณีพนักงานผลงานต่ำ (Progressive Disciplinary Action) และการจัดการกับการขึ้นค่าจ้าง/เงินเดือนและโบนัสสำหรับพนักงานที่ต้องปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้แบบครบวงจรสำหรับทั้ง HR และหัวหน้างาน

 

หัวข้อการเรียนรู้ :

·         เหตุใดองค์กรชั้นนำจึงมีระบบและกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน

·         การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) คืออะไร

·         วงจรของการบริหารผลการปฏิบัติงาน  (Performance Management Loop) และกรณีศึกษาองค์กรตัวอย่างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำ

·         ผลการปฏิบัติงาน (Performance) กับศักยภาพการทำงาน (Potential) กับการกำหนด Performance-Potential Matrix  และแนวทางการนำไปใช้จัดกลุ่มพนักงาน

·         การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (Performance Improvement)

·         กระบวนการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (Performance Improvement Process) ขององค์กรตัวอย่าง

·         การตั้งเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงานเมื่อทำการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน

·         เทคนิคการพูดคุยสำหรับหัวหน้างานและ HR เมื่อจะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของลูกน้อง

·         การ Feedback ผลงานของลูกน้องตามแนว AID (Action-Impact-Develop)

·         การดำเนินการทางวินัยเชิงรุกกรณีพนักงานผลงานต่ำ (Progressive Disciplinary Action) ที่ HR และ หัวหน้างานต้องทำให้เป็น

·         การจัดการกับการขึ้นค่าจ้าง/เงินเดือนและโบนัสสำหรับพนักงานที่ต้องปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน

·         บทบาทของหัวหน้างาน vs HR ที่ต้องประสานกันเพื่อการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน

·         แชร์ปัญหาที่พบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน

วิทยากร : 

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

·         วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร

·         ผู้เขียนหนังสือ “สัมภาษณ์ให้ได้คนที่ใช่ด้วย CBI

·         ที่ปรึกษางานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล Thai Skill Plus

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral.-based Interview) และการสัมภาษณ์แบบอิงสมรรถนะ (Competency-based Interview) ให้กับองค์กรหลายแห่งเช่น บริษัทบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC),

·       อัตราค่าสัมมนา/1 ท่าน

ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ

    ค่าสัมมนา 1 ท่าน

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird ชำระล่วงหน้า 5 วัน

3,600

252

(108)

3,744

 

Promotion

พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท

หมายเหตุุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

 

 กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330

Professional Training Solution

Tel  02-1753330, 086-6183752 

Fax.  02-9030080 ext.9330

www.ptstraining.in.th

Email  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

        ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง

(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน ผู้บริหาร ผู้จัดการ

วิทยากร

อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมพาลาสโซ รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

31 พฤษภาคม 2561 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Professional Training Solution (Ptstraining.in.th)
เบอร์ติดต่อ : 086-6183752

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 439 ครั้ง