การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า

20 มิถุนายน 2562

องค์ประกอบในการทำธุรกิจ สิ่งที่เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีต่างๆ แต่ละบริษัทสามารถพัฒนาให้เหมือนกันได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยในการแข่งขันที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ การสร้างการบริการที่สร้างสรรค์และดียิ่งๆขึ้นไป มุ่งสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่เกินจากที่ลูกค้าคาดหวังไว้ ส่งผลต่อการรักษาลูกค้าไว้ได้ตลอด  

วัตถุประสงค์
 ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสรรค์งานบริการเพื่อสร้างความพอใจที่สูงขึ้นให้กับลูกค้า   สามารถบริหารทีมงานบริการให้ทำงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น


เนื้อหาหลักสูตร
การคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานบริการ
 - ความสำคัญของการบริการ และการมีจิตบริการ service minded
 - คิดเชิงบวก ต่อการทำงานบริการ Positive thinking in service career
 - การบริการคืออะไร ? …. บริการที่ดี นั้นอย่างไร ?
 - วิเคราะห์เจาะลึกความต้องการ
 - ความคาดหวังของลูกค้า / ผู้รับบริการ ที่สูงขึ้น
 - ความแตกต่างระหว่าง ดี – เยี่ยม : good vs great
 - คุณสมบัติของนักบริการและมาตรฐานของการบริการชั้นเลิศ
 - การบริการอย่างครบเครื่อง (Well equipped service) ตามแนวพัฒนาคุณภาพ
 - การบริการเชิงรุก Proactive Service เพื่อสร้างความแตกต่าง
วิธีการบริหาร – จัดการ ทีมงานบริการ อย่างมีประสิทธิผล
    หน้าที่การจัดการของหัวหน้า : กิจกรรมหลักเพื่อการจัดการอย่างครบถ้วน เทคนิคบริหารลูกน้อง – ให้คำแนะนำลูกน้อง เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริการ เพื่อรักษาลูกค้าไว้ได้ตลอด
 - การวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพการบริการ และแนวทางการจัดการ ทั้ง..เชิงรับ และ เชิงรุก
 - วิเคราะห์กรณีศึกษา : ลูกค้าเอาใจยาก , สถานการณ์ยาก – มีข้อผิดพลาด หรือ ผิดคาด ในการทำงานบริการ


ค่าอบรม
 ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
 ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=22439

คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
, 065-8849097
e-mail : 
info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกบอรมโมติวา


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ฝ่ายบริการ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ

วิทยากร

อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม หรือ อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยาสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 มิถุนายน 2562 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 409 ครั้ง