การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 7M 3E

17 มกราคม 2562

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ขนส่ง นำเข้า/ส่งออก เทรดดิ้ง แม้กระทั่งอุตสาหกรรมบริการ และอื่นๆ คงจะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ ดังนั้นการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ซึ่งผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ตลอดจนพนักงาน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารจัดการ ที่เรียกว่า "7M 3E"คือMan / Machine / Material / Method / Management / Money / MoralและEngineering / Education / Enforcementsรวมทั้งสามารถวางแผนการใช้งาน ติดตาม วัดผล พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  

          

ดังนั้นเทคนิคการบริหารจัดการ7M 3Eจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการบริหารงาน บริหารองค์กร แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต แก้ปัญหาในองค์กร ได้อย่างเป็นระบบ


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

   1.เข้าใจหลักการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง7M 3E 

   2.เพื่อให้เข้าใจและประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นระบบ 

   3.สามารถวางแผนป้องกันและลดปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง7M 3E

 

เนื้อหาหลักสูตร : การบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลง7M 3E (7M 3E Change Management)

ความรู้เบื้องต้นและหลักของการเปลี่ยนแปลง 7M 3E 

ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 7M 3E 

จิตวิทยาของมนุษย์เมื่อได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 7M 3E 

ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญต่อต่อการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลง7M 3E 

การบริหารจัดการ มนุษย์ (Man) 

üกรณีศึกษา + ทำWorkshop 

การบริหารจัดการ เครื่องจักร (Machine) 

üกรณีศึกษา + ทำWorkshop 

การบริหารจัดการ วัตถุดิบ (Material) 

üกรณีศึกษา + ทำWorkshop 

การบริหารจัดการ วิธีการปฏิบัติงาน (Method) 

üกรณีศึกษา + ทำWorkshop 

การบริหารจัดการ การบริหาร (Management) 

üกรณีศึกษา + ทำWorkshop 

การบริหารจัดการ เงินและต้นทุน (Money) 

üกรณีศึกษา + ทำWorkshop 

การบริหารจัดการ ขวัญและกำลังใจ (Moral) 

กรณีศึกษา + ทำWorkshop 

การบริหารจัดการ วิศวกรรม (Engineering) 

üกรณีศึกษา + ทำWorkshop 

การบริหารจัดการ การเรียนรู้และฝึกอบรม (Education) 

üกรณีศึกษา + ทำWorkshop 

การบริหารจัดการ ข้อกำหนดและข้อบังคับ (Enforement) 

üกรณีศึกษา + ทำWorkshop 

สรุป 

ถาม - ตอบ  

ลักษณะการอบรม :

1.การบรรยายสื่อสาร2ทาง โดยทฤษฎี40 %ปฏิบัติ60 % 

2.ทำWorkshopกิจกรรมกลุ่ม 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

Øผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม 

Øวิศวกร 

Øหัวหน้างานQC/QA , R&D, New Model 

Øหัวหน้างานฝ่ายผลิต 

Øช่างเทคนิค 

Øบุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

 

อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

 

โรงแรมแกรนด์สุขุทวิท

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์พิทักษ์ บุญชมสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท ซ.4-6

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 มกราคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1912509,062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 84 ครั้ง