การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต

26 มกราคม 2562

การบริหารงานประจำวัน เป็นบทบาทหน้าที่หลักของหัวหน้างานเพื่อกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผ่านเครื่องมือและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อแสดงสถานะของการทำงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ หากมีแนวโน้มหรือสัญญาณจะเกิดปัญหา องค์กรคาดหวังให้หัวหน้างานได้เห็นและรับรู้ก่อน แล้วเข้าไปจัดการก่อนจะเกิดปัญหา หรือหากเกิดแล้วต้องแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว แต่ในทางปฏิบัติหัวหน้างานจำนวนมากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการบริหารงานประจำวัน แล้วไปมุ่งทำในบ้างเรื่องที่ไม่ควรทำเช่นเดียวกับพนักงานก็ได้ หลักสูตรการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) นี้ จึงมุ่งเน้นที่จะชี้ให้เห็นกรอบแนวทางการบริหารงานของหัวหน้างานที่ควรปฏิบัติในแต่ละวัน และเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ มาช่วยกำกับให้เกิดผลิตภาพ (Productivity)อย่างมีประสิทธภาพและมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

• เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง

• เพื่อให้เข้าใจถึงทักษะและเทคนิคในการบริหารงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้อเรียนรู้ (Course Outline) :

+ ทบทวนแนวคิด Daily Management

+ องค์ประกอบของ Daily Management

+ บทบาทของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง

+ แนวคิดในการบริหารงานประจำวัน ของหัวหน้างานที่ดี

+ เทคนิคการเตรียมงานและมอบหมายงาน

+ เทคนิคการควบคุมติดตามงาน

+ เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงาน

+ เทคนิคการสรุปผลงานประจำวัน

+ Workshop : กรณีศึกษาของโรงงาน

+ สรุป และถาม ตอบ


วิทยากร  :

อาจารย์ บรรพต เทพฤทธิ์

o ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ Master’s Degree of Industrial Engineering (M.IE.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University o ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต) Bachelor’s degree of Industrial Technology in Production Technology สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok

ประสบการณ์ทำงานตรงในตำแหน่ง Plant Manager=== จัดอบรมในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. สถานที่โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท - ถ.สุขุมวิท ซ.6 ===

ค่าบริการอบรม :  3,600.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท)


หมายเหตุ :

1) ราคาค่าอบรม/สัมมนารวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการฝึกอบรม พร้อม Certificate of Learning
2) กรุณาชำระค่าบริการฝึกอบรม/สัมมนาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
3) กรณียกเลิกการอบรม กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ มิฉะนั้น จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 30% ของอัตราค่าบริการ


สำรองที่นั่งได้ที่  :

คุณสุธาสินี  (อ้น)  / โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631  อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี ptccontact

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://www.ptc.in.th


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้จัดการ, หัวหน้างานในสายการผลิต, Line Leader พนักงานของบริษัท และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

วิทยากร  :

อาจารย์ บรรพต เทพฤทธิ์

o ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ Master's Degree of Industrial Engineering (M.IE.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University o ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต) Bachelor's degree of Industrial Technology in Production Technology สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok

ประสบการณ์ทำงานตรงในตำแหน่ง Plant Manager

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท - ถ.สุขุมวิท ซ.6

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 มกราคม 2562 09.00-16.30 น.

จัดโดย

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0896776047

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3600 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 354 ครั้ง