การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

29 มิถุนายน 2562

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขันทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ ท่านมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งของท่านอย่างไรเพื่อให้พร้อมและทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งในการขนส่งสินค้าในแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่าย และมูลค่าของสินค้าที่นำส่งซึ่งต้องดูแลและควบคุม รวมถึงความต้องการลูกค้าที่ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งหากท่านไม่มีวิธีบริหารจัดการที่ดีแล้ว ท่านจะต้องประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน และในบางครั้งท่านจะต้องเผชิญกับปัญหาที่ท่านไม่สามารถคาดการณ์ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งบริษัทต่างๆ จึงจำเป็นต้องหาวิธีเทคนิคต่างๆ และความเข้าใจเพื่อให้การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด

วัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ

Øทราบถึงขั้นตอน และวิธีการควบคุมดูการจัดส่งได้อย่างถูกวิธี 

Øผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการขนส่งรู้ถึงกระบวนการสื่อสาร และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกวิธี 

Øทราบถึงวิธีในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด 

Øสามารถบริหารการจัดการขนส่งได้อย่างถูกวิธีเพื่อลดต้นทุน 

Øวิธีการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อควบคุมการขนส่ง 

Øมีความรู้ความเข้าใจในการจัดสายการขนส่ง รวมถึงการบริหารจัดการoutsourceได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 

Øสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายในแต่ละเที่ยวในการขนส่งเพื่อทราบต้นทุนที่แท้จริง

 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

Øความหมาย และความสำคัญเกี่ยวกับการจัดส่ง 

Øประเภท และพาหนะที่ใช้ในการจัดส่งสินค้าแต่ละประเภท 

Øการจัดสายการขนส่งสินค้าอย่างถูกวิธี 

Øการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง 

Øการควบคุมและสั่งงานพนักงานขับรถ 

Øเทคนิคในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

Øการประสานงานกับลูกค้าในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่ง 

Øมารยาทในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า 

Øกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง 

Øวิธีการคัดเลือกoutsourceและการบริหารการจัดการ 

Øการหาแหล่งรถขนส่งที่ราคาถูก และการทำสัญญา 

Øเทคนิคการตรวจเช็คและติดตามงาน 

Øการตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการปฏิบัติงาน 

Øวิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพื่อลดต้นทุน 

oการจ้างรถกรณีปกติ 

oการจ้างรถกรณีกะทันหัน 

oการจ้างรถกรณีพิเศษ 

Øการตรวจสอบและติดตามงานการจัดส่ง 

Øการวัดผลและการจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายขนส่ง และรายงานปัญหา 

Øวิธีการคิดและคำนวณค่าขนส่งเพื่อทราบราคาต้นทุน 

Øปัญหาและแนวทางในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น 

Øการวัดประสิทธิภาพและการจัดทำ KPI

 

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

 

โรงแรมเซนต์เจมส์

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธีสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ.26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 มิถุนายน 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1912509,062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 74 ครั้ง