การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

7 สิงหาคม 2562

หลักการและเหตุผล

         การบริหารความเสี่ยงRisk Managementนับว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015เป็นการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการประเมินระดับความเสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 

1.เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถกำหนดระดับความเสี่ยง กำหนดวิธีการควบคุมและจัดการกับความเสี่ยงในแต่ละระดับ

2.เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยง มีการจัดการให้เป็นไปตามและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015  

3.เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการเฝ้าระวัง การติดตาม การวัด การจัดเก็บข้อมูล การวัดผลถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

หัวข้อการอบรม

บทที่1:ข้อกำหนดตามมาตรฐานISO 9001:2015ที่เกี่ยวกับความเสี่ยง 

·บริบทองค์กรContext of the Organization 

·การวิเคราะห์SWOT 

·การวิเคราะห์ประเด็นสภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอก Internal/External Aspect 

·ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Expected of Interested Parties Management 

บทที่2:มารู้จักกับความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงกันก่อน 

·ความเสี่ยง หมายถึงอะไร 

·ประเภทของความเสี่ยง 

·ปัจจัยความเสี่ยงRisk Factorsและผลกระทบของความเสี่ยง 

·คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 

บทที่3:การบริหารความเสี่ยงRisk Management 

·การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

·การประเมินความเสี่ยง Risk Assessment 

·กิจกรรมในการระบุความเสี่ยง 

·กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง 

·หลักในการบริหารความเสี่ยง Risk Management 

บทที่4:กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการบริหารคุณภาพISO 9001:2015 

·การจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 

·การกำหนดแบบฟอร์มในการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment 

·เทคนิคในการกำหนดหัวข้อความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร 

·เทคนิคการให้คะแนนในการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร 

·เทคนิคในการระบุวิธีการดำเนินการและจัดการกับความเสี่ยงที่ได้ทำการประเมิน 

บทที่5:การดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงRisk Management Action 

·การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง Risk Management Plan 

·การกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง Risk Management Leader 

·เทคนิคในการลงมือปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง 

· Work shopของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บทที่6:การเฝ้าระวัง การติดตาม การวัดการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ผลและการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงMonitoring & Analysis of Risk Management 

·เทคนิคการเฝ้าระวัง การติดตาม การวัด การจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ผล 

·การจัดทำรายงานความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง 

·การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ระยะเวลา : หลักสูตร1วัน (6ชั่วโมง) 

รูปแบบการสัมมนา 

1.การบรรยาย 

2.กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติWorkshopและการนำเสนอผลงานกลุ่ม 

3.กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอไร้ซ์ สุขุมวิท ซ.26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

7 สิงหาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1912509,062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 123 ครั้ง