การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน

11 มกราคม 2562

หลักการและเหตุผล

     เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ

     โลกของการทำงานในปัจจุบันนั้น เป็นการทำงานที่ต้องอาศัยความสามัคคีในการทำงาน รวมไปจนถึงจิตใจที่พร้อมจะปฏิบัติงานของพนักงานเหล่านั้น หัวใจสำคัญที่จะหล่อหลอมให้พนักงานเดินทางสู่เป้าหมายด้วยหัวใจที่เข้มแข็งต้องตามนโยบายของบริษัทนั้น หัวหน้างานมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางนั้นๆ

     หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อการอบรมพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาจิตใจของหัวหน้าให้มีภาวะความเป็นผู้นำและความเสียสละในส่วนรวม เพื่อเป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียวขององค์กร

 

หัวข้อและเนื้อหา

Ice Break 

กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก 

ผู้นำ กับ การรู้เขา รู้เรา 

1.คุณลักษณะ และพฤติกรรมของหัวหน้าที่ประสบความสำเร็จ 

2.การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน 

3.ความท้าทายของผู้นำ (Leader)ในวันนี้ 

4.พฤติกรรมมนุษย์ และพฤติกรรมองค์กรที่ผู้จัดการควรตระหนัก 

5.ผู้นำ คือใคร,เกิดขึ้นได้อย่างไร,ผู้จัดการ คือ ผู้นำหรือไม่

6.บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการในฐานะผู้นำหน่วยงาน 

7.วิธีการปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จในการทำงาน 

8. Work Shop 

9.ผู้นำกับความสามารถในการพัฒนาคนและผลงาน 

9.1.หลักการบริหารที่ผู้นำควรรู้เพื่อพัฒนาคน และผลงาน 

9.2.เทคนิคการวางแผนงาน (Setting Priority) 

9.3.เทคนิคการสอนงาน (Coaching for Success) 

9.4.การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) 

9.5.การสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม (Teamwork) 

VDOแรงบันดาลใจ

 

อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

 

โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรีสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

11 มกราคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1912509,062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 56 ครั้ง