การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

25 กรกฎาคม 2562


ในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทจึงต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ ท่านมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งของท่านอย่างไรเพื่อให้พร้อม และทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งในการขนส่งสินค้าในแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่าย และมูลค่าของสินค้าที่นำส่งซึ่งต้องดูแลและควบคุม รวมถึงความต้องการลูกค้าที่ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งหากท่านไม่มีวิธีบริหารจัดการที่ดีแล้ว ท่านจะต้องประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน และในบางครั้งท่านจะต้องเผชิญกับปัญหาที่ท่านไม่สามารถคาดการณ์ได้ทั้งภายใน และภายนอกองค์ ซึ่งบริษัทต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องหาวิธีเทคนนิคต่าง ๆ เพื่อให้การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด


เนื้อหาหลักสูตร
 ความหมาย และความสำคัญเกี่ยวกับการจัดส่ง
 ประเภท และพาหนะที่ใช้ในการจัดส่ง
 การจัดสายการจัดส่งอย่างถูกวิธี
 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง
 การควบคุมและสั่งงานพนักงานขับรถ
 เทคนิคในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
 การประสานงานกับลูกค้าในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่ง
 มารยาทในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
 วิธีการคัดเลือก outsource และการบริหารการจัดการ
 เทคนิคการตรวจเช็คและติดตามงาน
 การตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการปฏิบัติงาน
 วิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพื่อลดต้นทุน การจ้างรถกรณีปกติ การจ้างรถกรณีกะทันหัน การจ้างรถกรณีพิเศษ
 การตรวจสอบและติดตามงานการจัดส่ง
 การวัดผลและการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
 วิธีการคิดและคำนวณค่าขนส่ง
 ปัญหาและแนวทางในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4768

คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail : 
info2@trainingbymotiva.com
www.trainingbymotiva.com   


วิทยากร

นนทพัฒน์ โพธี


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 กรกฎาคม 2562 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 532 ครั้ง