การนำเสนอเพื่อการขายยุค 4.0 เทคนิคและทักษะ รุ่น 3 / 2018 :Technical & Skill Presentation for Up-Sel

12 ธันวาคม 2561

หนึ่งในข้อผิดพลาดทั่วไปที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานนำเสนอ/การขาย มักจะเป็นการพูดถึงการใช้งานนำเสนอทั่วไป และมักจะกล่าวถึงสิ่งเดียวกันในงานนำเสนอทุกครั้ง และหวังว่าบางสิ่งบางอย่างในงานนำเสนอของพวกเราจะดึงดูดลูกค้าที่คาดหวัง แต่สุดท้ายมักจะไม่ได้ผล!!!

คอรส์สัมมนาเชิงปฎิบัติการนี้มุ่งเน้นที่การปรับ/ พัฒนาการใช้พรีเซนต์เทชั่นเพื่อการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเรียนรู้ในทฤษฎีและหลักการการสื่อสาร การตลาดสมัยใหม่ที่ทรงคุณค่า และได้ผล ในคลาสจะมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อยกระดับให้ดีขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการอบรม และสามารถใช้การนำเสนอเพื่อการจัดการงานของตนได้ดียิ่งขึ้น


หัวข้อในการสัมมนาและเทรนนิ่ง

1.แนวคิดทฤษฎีและหลักการ ของการสื่อสาร การตลาดสมัยใหม่

2.หลักการในการจัดทำพรีเซนเทชั่น ผสานสื่อผสมประเภทต่างๆนอกเหนือจากพรีเซนเทชั่น

3.เทคนิคการทำพรีเซนเทชั่นและการนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับงานขาย

4.การทำเวิร์คช็อป ทดลองปฏิบัติจริง

5.ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้นกับการจัดทำพรีเซนเทชั่นในปัจจุบันคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ใช้งานพรีเซนต์เทชั่นในการนำเสนองาน Key Account / ผู้เกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

วิทยากร

กฤษดา นุรักษ์เข Ph.D.

•ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.Candidate)นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า

•เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เศรษฐศาสตร์-เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•Mini Master of Creative Digital Marketing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•Strategic HR Development Certificate จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ


อดีตผู้บริหารบริษัทฯข้ามชาติชั้นนำต่างๆอาทิ

• Deputy General Manager ( Pocky , Prezt , Pejoy , Alfie Brand )บจก.ไทยกูลิโกะ

• Vice President : Marketing & Trade Marketing (Imperial Brand )บจก.เคซีจี คอร์ปอเรชั่น (กิมจั๊ว)

• Group Key Account Manager : Modern Trade Channel (Anlene & Anmum Milk)บจก. ฟอนเทียร่าแบรนด์(ประเทศไทย)

ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก. จาโกต้าบราเธอร์เทรดดิ้ง

• Key Account Manager : Modern Trade Channel ( Heineken & Tiger & Cheer Beer)บจก.ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่

นักวิเคราะห์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารการเงิน ธ.นครหลวงไทย

นักวิเคราะห์สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่อ ธ.นครหลวงไทย

 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ :Executive Capability Development Center ( EXCAD Center Co.Ltd.)

ทนายความ สำนักงานกฤษดาทนายความ

วิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อModern Trade & Traditional Trade Management , Presentation Skill , Sales Negotiation

 Sales Leadership , Trade Marketing Development and Marketingสถานที่อบรม (VENUE)

COLAB ชั้น 2 อาคาร ลิเบอร์ตี้สแควร์ 287 ถนน สีลม บางรัก กทม / พิเศษ สำรองที่นั่งและชำระค่าอบรมภายในวันที่ 30 พ.ย. 61 ลดเหลือเพียง 5,000 บาท/ ท่าน (ไม่รวมแวต) / จองอบรมครบ 4 ท่าน รับสิทธิ์ฟรีสำหรับ ท่านที่ 5 !!!!

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

12 ธันวาคม 2561 9.00 - 16.00 (อาหารกลางวันที่ภัตราคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ หรือเทียบเท่า )

จัดโดย

Executive Capability Development Center
เบอร์ติดต่อ : 099-0323264 / Line : EXCADCENTER

ค่าธรรมเนียม (FEE)

5900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 345 ครั้ง