การจัดทำเส้นทางฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

28 สิงหาคม 2561

หัวข้อเรียนรู้  

+เครื่องมือของการพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ (Modern HRD Tools)ที่องค์กรชั้นนำนิยมใช้

+ทบทวนความรู้พื้นฐานเรื่องCompetency

+Training & Development Roadmapคืออะไรและมีความจำเป็นต่อองค์กรอย่างไร

+Training & Development Roadmapกับการพัฒนาให้พนักงานเติบโตตามสายอาชีพ (Career Development)

+ขั้นตอนการจัดทำTraining & Development Roadmap

+Workshop:จัดทำTraining & Development Roadmap

+ปัญหาของการจัดทำTraining & Development Roadmapและแนวทางแก้ไข

+การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)

+Workshop:จัดทำIndividual Development Plan-IDP

+การประเมินและติดตามผลIDP

+สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และการนำไปใช้งาน                   

   

วิธีการเรียนรู้ :

+บรรยายอย่างย่อและซักถาม

+อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

+ฝึกปฏิบัติพร้อมคำแนะนำ

+การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม

 

กลุ่มเป้าหมาย :

+เจ้าของธุรกิจขนาดSME

+HR Manager/HRD Manager

+ผู้จัดการฝ่ายงานต่าง

+ผู้สนใจทั่วไป

 

วิทยากร : อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต


Fee Seminar/อัตราค่าลงทะเบียน ต่อ1คน

                                                (รวมค่าวิทยากร เอกสารบรรยาย)

ค่าอบรม (Seminar Fee)

ราคาก่อนVAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคาสุทธิ

   ค่าสัมมนา /1 ท่าน

3,900

273

(117)

4,173

   Early Birdชำระล่วงหน้า

3,400

238

(102)

3,536


สถานที่อบรม (VENUE)

St.James Bangkok Hotel

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 สิงหาคม 2561 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Professional Training Solution (Ptstraining.in.th)
เบอร์ติดต่อ : 0868929330

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 305 ครั้ง