การจัดการด้านการเงินและการวางแผนภาษี (Financial Management & Tax Planning) รุ่นที่ 51

02 - 20 ตุลาคม 2561

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจในส่วนงานต่างๆขององค์กรจะต้องมีเรื่องการการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ ดังนั้นจังไม่เพียงเฉพาะนักการเงินเท่านั้นที่จำเป็นต้องรู้ แต่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ก็จะต้องสามารถบริหารการเงินขององค์กรได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งนั่นหมายถึงการที่ต้องมีความรูพื้นฐานด้านการเงิน รวมถึงต้องเข้าใจภาวะเศรษฐกิจการเงินทั้งด้านตลาดเงินและตลาดทุนของไทยการเปลี่ยนแปลงของภาวะทางการเงิน และสิ่งแวดล้อมทั้งเศรษฐกิจการเงินภายในประเทศและภายนอกประเทศ และจะต้องรู้จักการบริหารรายรับและรายจ่ายขององค์กร จนสามารถวางแผนและตัดสินใจทางด้านการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรได้ จากเหตุผลสำคัญดังที่กล่าวมา

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดอบรมหลักสูตร "หลักการจัดการด้านการเงินและการวางแผนภาษี" เพื่อตอบสนองความต้องการแก่นักการเงินและผู้บริหารขององค์กรที่จะได้เรียนรู้ด้านการบริหารการเงิน โดยหลักสูตรนี้ไม่ได้เน้นหนักทางการคำนวณทางการเงิน แต่มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถตัดสินใจและวางแผนทางด้านการเงินและการลงทุนได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถอ่านและวิเคราะห์ รวมทั้งการวางแผนทางการเงินขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ข้อมูลทางด้านการเงินขององค์กรที่มีอยู๋ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจด้านการบริหารและวางแผนภาษี ทั้งภาษีธุรกิจและภาษีเงินได้ส่วนบุคคล

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดวางกลยุทธ์และจัดการด้านการวางแผนทางการเงินขององค์กรได้

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการคิดด้านเศรษฐศาสตร์และจิตวิทยาการเงิน


วันที่จัดงาน

วันที่ 5-23 มิถุนายน 2561

อบรมวันอังคาร,พุธ เวลา 18.00 - 21.00 น.

และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.


หัวข้ออบรมสัมมนา

- หลักการบริหารการเงิน (Financial Management)

- การบริหารและการวางแผนภาษีองค์กรธุรกิจ (Corporate Tax Management and Planning)

- การวิเคราะห์รายงานการเงิน (Financial Report and Analysis)

- การวางแผนทางการเงินด้วยงบประมาณ (Financial Planning and Budgeting)

- การบริหารและวางแผนภาษีเงินได้ส่วนบุคคล (Personal Income Tax Management and Planning)

- เศรษฐศาสตร์การเงินพฤติกรรม (Behavior Finance)


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ ขันติอาคมดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์อาจารย์ธนเดช มหโภไคยอาจารย์นวพร บุศยสุนทรอาจารย์ทวีวัฒน์ กีรติวานิชย์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมตวันนา สุรวงศ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

02 - 20 ตุลาคม 2561 อบรมวันอังคาร,พุธ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 025593638

ค่าธรรมเนียม (FEE)

18900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 404 ครั้ง