การจัดการด้านการเงินและการวางแผนภาษี (Financial Management & Tax Planning) รุ่นที่ 50

05 - 23 มิถุนายน 2561

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจในส่วนงานต่างๆขององค์กรจะต้องมีเรื่องการการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ ดังนั้นจังไม่เพียงเฉพาะนักการเงินเท่านั้นที่จำเป็นต้องรู้ แต่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ก็จะต้องสามารถบริหารการเงินขององค์กรได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งนั่นหมายถึงการที่ต้องมีความรูพื้นฐานด้านการเงิน รวมถึงต้องเข้าใจภาวะเศรษฐกิจการเงินทั้งด้านตลาดเงินและตลาดทุนของไทยการเปลี่ยนแปลงของภาวะทางการเงิน และสิ่งแวดล้อมทั้งเศรษฐกิจการเงินภายในประเทศและภายนอกประเทศ และจะต้องรู้จักการบริหารรายรับและรายจ่ายขององค์กร จนสามารถวางแผนและตัดสินใจทางด้านการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรได้

จากเหตุผลสำคัญดังที่กล่าวมา  ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดอบรมหลักสูตร "หลักการจัดการด้านการเงินและการวางแผนภาษี" เพื่อตอบสนองความต้องการแก่นักการเงินและผู้บริหารขององค์กรที่จะได้เรียนรู้ด้านการบริหารการเงิน โดยหลักสูตรนี้ไม่ได้เน้นหนักทางการคำนวณทางการเงิน แต่มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถตัดสินใจและวางแผนทางด้านการเงินและการลงทุนได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถอ่านและวิเคราะห์ รวมทั้งการวางแผนทางการเงินขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ข้อมูลทางด้านการเงินขององค์กรที่มีอยู๋ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจด้านการบริหารและวางแผนภาษี ทั้งภาษีธุรกิจและภาษีเงินได้ส่วนบุคคล

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดวางกลยุทธ์และจัดการด้านการวางแผนทางการเงินขององค์กรได้

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการคิดด้านเศรษฐศาสตร์และจิตวิทยาการเงิน


วันที่จัดงาน

วันที่ 5-23 มิถุนายน 2561

อบรมวันอังคาร,พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น.

และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.


หัวข้ออบรมสัมมนา

- หลักการบริหารการเงิน (Financial Management)

- การบริหารและการวางแผนภาษีองค์กรธุรกิจ (Corporate Tax Management and Planning)

- การวิเคราะห์รายงานการเงิน (Financial Report and Analysis)

- การวางแผนทางการเงินด้วยงบประมาณ (Financial Planning and Budgeting)

- การบริหารและวางแผนภาษีเงินได้ส่วนบุคคล (Personal Income Tax Management and Planning)

- เศรษฐศาสตร์การเงินพฤติกรรม (Behavior Finance)


วิทยากร

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ ขันติอาคม

   อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2) ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์

   ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน

3) อาจารย์ธนเดช มหโภไคย

   ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน และกรรมการสถาบันส่งเสริมการลงทุนไทย

4) อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

   ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน

5) อาจารย์ทวีวัฒน์ กีรติวานิชย์

   นิติกรระดับชำนาญการ กรมสรรพากร


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ ขันติอาคม

ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์

อาจารย์ธนเดช มหโภไคย

อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

อาจารย์ทวีวัฒน์ กีรติวานิชย์

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมตวันนา สุรวงศ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

05 - 23 มิถุนายน 2561 อบรมวันอังคาร,พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 025593638

ค่าธรรมเนียม (FEE)

18900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 709 ครั้ง